Nerealizirani projekti obnove

Prije rata izrađena su i arhivirana 32 glavna i izvedbena projekta obnove koja nisu realizirana, od kojih je 14 bilo za sanaciju šteta od potresa unutar gradskih zidina, za građevine teže oštećene konstrukcije nakon potresa / pripremljeno do dozvole za građenje.

Paralelno s dokumentacijom za sanaciju izrađen je niz funkcionalno - programskih rješenja, za značajnije složene zahvate unutar jedne građevine ili cijelog kompleksa.

Konstrukcijska sanacija je trebala potaknuti i omogućiti cjelovitu revalorizaciju i rehabilitaciju pojedinih vrijednih zgrada, sklopova, ili čitavih gradskih predjela, koji su u vremenu poslije Drugog svjetskog rata, neadekvatnim korištenjem devastirani u svim svojim izvornim, materijalnim i simboličkim elementima: oštećena i zapuštena struktura ziđa, poremećena izvorna dispoziciji i raspored prostora, uništena ili negirana dekorativna plastika itd.

Planirala se nova namjena u vrijednim palačama, koje su recentno korištene kao višestambeni objekti, umjesto kaoizvorna obiteljska patricijska kuća. Zbog zakonskih ograničenja veličine stanova, nije ih tada bilo moguće vratiti izvornoj namjeni, pa je radi očuvanja unutrašnje dispozicije prostora i kvalitetne arhitektonske obrade, planirana nova, kojom se neće narušiti izvornost objekta, već će doprinijeti njegovom očuvanju i prezentaciji.

Nakon detaljnog konzervatorskog istraživanja i valorizacije, za pet palača u Pustijerni određena je namjena isključivo s područja kulture, a za šest je uz kulturu dana i mogućnost alternativnog uključivanja u turističku ponudu grada. Preostalih 27 zgrada u Pustijerni je i nadalje zadržano u funkciji stanovanja. Iako su danas ukinuta tadašnja ograničenja, aktualna je i opravdana ideja, da se kroz obnovu, ukoliko je to s imovinsko-pravnog stajališta moguće, u najvrjednijim palačama ostvari onaj sadržaj i namjena, koji će omogućiti prezentaciju njihovih svekolikih kulturno - umjetničkih vrijednosti široj javnosti.

Za arheološki lokalitet u Pustijerni temeljem međunarodnog arhitektonsko- urbanističkog natječaja usvojeno je rješenje interpolacije dvaju stambenih nizova, kojima bi se udvostručila stambena površina toga gradskog predjela i povećao stambeni fond za min. 25 stanova. Projekti su bili dovršeni kompletno za izvođenje. 

Za zapušteni i devastirani kompleks bivšeg samostana Svete Marije i zgradu bivšeg Poglavarstva, izrađena je detaljna programska studija za arheološki muzej i umjetnički centar Grada. Projekt nije dalje razrađivan zbog uvjetovanih arheoloških istraživanja i velikog broja stanova.

Za arheološki lokalitet uz zgradu osnovne škole izrađen je kompletan projekt za interpolaciju školske dvorane i idejniprojekt za uređenje, prezentaciju i korištenje dijela prostora arheološkog lokaliteta za dječje igralište i rad s djecom na otvorenom, što je nakon rata dovršeno mimo Zavoda. Za četiri ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj izrađena je cjelovita pripremna dokumentacija do idejnih, a za neke i glavnih projekata sanacije i restauracije. Ova je dokumentacija svojedobno korištena za traženje investitora i eventualno novog vlasnika - korisnika koji bi bio spreman uložiti značajna sredstva u očuvanje i korištenje tih najvrjednijih dijelove graditeljske baštine izvan povijesne cjeline Dubrovnika.

Niz detaljno snimljenih i foto-dokumentiranih oštećenja na kamenim pročeljima ostalih stambenih i poslovnih zgrada, na javnim i sakralnim objektima, biti će dragocjena podloga za izradu projekata sanacije i obnove tih građevina koja se planira.

Sva opisana dokumentacija veliki je stručni resurs Zavoda pa tako i Grada, koji se kontinuirano koristi: građani za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa, ili sanaciju stambenog fonda koriste arhitektonske snimke, a studenti i razni stručnjaci koriste cjelokupnu dokumentaciju za razne studije, seminare, znanstvena istraživanja itd.

Količina i raznovrsnost te dokumentacije zahtijeva i specifično stručno vođenje, zbog čega je Zavod za arhivara zaposlio tehnički obrazovanog djelatnika. U svrhu specijalne zaštite od požara, jer se radi o papiru, u tri prostorije u kojima su pohranjene matrice i projekti, ugrađeni su senzori vatrodojave i specijalni sustav za gašenje plinom