>
  • Studije, Planovi i Elaborati
  • >
Studije, planovi, elaborati
Studije, planovi, elaborati

U prvoj fazi, nakon potresa 1979.godine, sredstvima obnove su se financirale, a putem Zavoda za obnovu Dubrovnika izradile, mnogobrojne studije i planovi. Tada vrlo aktualna obnova i revitalizacije povijesne jezgre, temeljila se na sustavnoj obradi grada unutar zidina, kroz različita stručna područja, važna za pojedinačni spomenik i Grad u cjelini.

Cilj je bio da se kroz konstrukcijsku sanaciju u potresu oštećenih zgrada kontinuirano provodi revitalizacija gradskih funkcija, obnova infrastrukture, da se novim sadržajima revaloriziraju najvažniji spomenici i pojedini gradski predjeli. Tako je izrađena Sociologijska studija za Grad, te Sociologijsko funkcionalna studija za područje spomeničke cjeline Pile – Ploče – sv. Jakov, Studija zaštite od požara, financirana je izrada dvaju provedbenih planova (povijesne jezgre i okolnih područja-povijesne cjeline). Izrađeni su Idejni i Glavni projekt vodovoda i kanalizacije za područje jezgre, Projekt javne rasvjete, Projekt organizacije gospodarenja spomeničkom baštinom, izrađeni su elaborait o vlasništvu, o ekonomskoj valorizaciji poslovnog prostora u Gradu itd.

Zavod za obnovu Dubrovnika je organizirao provedbu triju javnih natječaja: za urbanističko – arhitektonsko rješenje izgradnje u Pustijerni, za urbanističko uređenje kontaktnih prostora Pila i Ploča, te za idejno arhitektonsko rješenje tvrđave Revelin.

Za potrebe konstrukcijske sanacije u potresu stradalih objekata proveden je niz istražnih radova o stabilnosti postojeće konstrukcije na konkretnim objektima, a izrađena je i Karta detaljne seizmičke mikrorajonizacije temeljem provedenih geomehaničkih, geofizičkih i geotehničkih istraživanja.

Izrađen je elaborat Seizmički parametri i kriteriji za sanaciju i ojačanje objekata.

Nakon Domovinskog rata izrađeni su još slijedeći elaborati i studije: Osnove informacijskog sustava Stare gradske jezgre Dubrovnika, Analitička i parametarska studija ponašanja građevina pri djelovanju potresa, Evidencija šteta na krovovima, provedena su detaljna istraživanja fizičkih i mehaničkih svojstava nedestruktivnim metodama, za 4, u ratu izgorjele palače, koja su rezultirala posebnim elaboratom za svaku palaču.

Stručnjaci Zavoda za obnovu Dubrovnika i autori pojedinih studija su svoja iskustva izlagali na nizu domaćih i međunarodnih stručnih simpozija.