Aseizmička sanacija blokova zgrada 2018.
ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA 2018. GODINE

Aseizmička sanacija bloka B-54 – izvođenje radova

Po provedenom postupku javne nabave sa tvrtkom „CON-TEH" d.o.o. iz Dubrovnika sklopljen je ugovor o izvođenju konstruktivne sanacije bloka zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva), koji obuhvaća čest.zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik. Izvođenje radova počelo je po završetku turističke sezone, 05. studenog 2018. Ugovoreni rok završetka izvođenja radova je 180 dana od dana uvođenja u posao. Radovi se izvode prema Glavnom projektu izrađenom od tvrtke „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, na koji je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Radovi obuhvaćaju injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobiranjem, ugradnju prednapetih natega od nehrđajućeg čelika, popravak kamene plastike na mjestima oštećenja, popravak kosog krova na adresi Nalješkovićeva 10 (čest.zgr. 1985) i ravnog krova na adresi Kunićeva 3 (čest.zgr.1974), djelomični (po potrebi) popravak kupa na ostalim krovovima u bloku, kao i konstruktivnu i konzervatorsko-restauratorsku sanaciju kamenog balkona na adresi Nalješkovićeva 8 (čest.zgr. 1984). U 2018. godini realizirani su radovi u iznosu od 551.855,12 kuna sa PDV-om.
Ugovor o stručnom i projektantskom nadzoru sklopljen je s tvrtkom „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, a nadzornim inženjerom imenovan je Ivo Matković, dipl.ing.građ.


Koordinaciju svih sudionika vodi Amalija Pavlić, dipl.ing.arh.
Izrada projektne dokumentacije

Nabavi usluga izrade projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju bloka B-79 nije se pristupilo zbog kašnjenja u provođenju Plana nabave za 2018. zabilježenog do kraja trećeg kvartala, te je umjesto ovog umjesto ovog izrađena projektna dokumentacija za aseizmičku sanaciju bloka zgrada B-48 (Antuninska-Prijeko-Nalješkovićeva-Placa) koji je manjeg obuhvata (čest.zgr. 1987, 1988, 1992, 1996, 1997, 1998 i 1999 k.o. Dubrovnik), a također iz razloga što je ovaj blok bio slijedeći po redoslijedu s obzirom da prema karti oštećenja od potresa ima veća oštećenja konstrukcije u odnosu na planirani blok B-79.


Nakon provedbe postupka nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju bloka B-48 sklopljen je 25. listopada 2018. sa tvrtkom „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika. Radovi obuhvaćaju otucanje postojeće žbuke, čišćenje fuga, injektiranje kamenih zidova sa svrhom osiguranja kompaktnosti, konsolidacije i povećanja statičke stabilnosti, fugiranje kamenih zidova, žbukanje zidova pročelja, sanaciju kamenog pročelja hidrofobiranjem, ugradnju čeličnih natega, popravke oštećene kamene plastike, plombiranje kamenog ziđa, sanaciju zidova belvedera i dimnjaka, pojedinačne popravke ili zamjene skliznutih kupa kanalica. Projektom je pored aseizmičke sanacije bloka u cjelini, obuhvaćena i sanacija krova na adresi Prijeko 25, za koji je temeljem obilaska i pregleda stanja od strane projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. utvrđena potreba saniranja. Na projekt je ishođena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, uz prijedlog za dopunu projektom strojarskih instalacija (kako bi se omogućilo uklanjanje vanjskih klimatizacijskih uređaja s pročelja. Ugovor sa „Canosa inženjering" d.o.o. je u potpunosti realiziran.


Koordinaciju je vodila Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.
Ostali radovi uz aseizmičku sanaciju

Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka zgrada P-09
Kao preduvjet za izradu projektne dokumentacije palače Tudizić-Bučić-Ranjina na adresi Braće Andrijića 4-6- (čest.zgr.863 k.o. Dubrovnik), izrađen je elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka P-09 (Od Pustijerne-Braće Andrijića-Đura Baljevi; čest.zgr. 860, 861, 862 i 863 k.o. Dubrovnik) u sklopu kojeg je navedena palača. Ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka p-09 sklopljen je sa tvrtkom „Expert" d.o.o. iz Našica krajem 2017, a realiziran je u 2018.
Koordinaciju je vodila Amalija Pavlić dipl.ing.arh.


U 2018. je sklopljen ugovor o najmu zaštitne skele na adresi Braće Andrijića 4-6- sa tvrtkom „CON-TEH" d.o.o.