Aseizmička sanacija blokova zgrada 2019.

ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA 2019. GODINE


Aseizmička sanacija bloka B-54 – izvođenje radova
Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio 5. studenog 2018. sklopio ugovor o izvođenje konstruktivne sanacije u bloku zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva), koji obuhvaća čest. zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik sa tvrtkom "CON-TEH" d.o.o. iz Dubrovnika. Ugovoreni rok završetka izvođenja radova je bio 180 dana od dana uvođenja u posao.
Radovi su se izvodili temeljem Rješenja - prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na Glavni projekt oznake iz studenog 2017. god., koji je izradila tvrtka „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ.
Radovi su obuhvaćali izvođenje injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, fugiranje, sanaciju pročelja hidrofobiranjem, ugradnju čeličnih natega, popravak kamene plastike na mjestima oštećenja, popravak kosog krova na čestici zgr.1985 i ravnog krova na čestici zgr.1974., djelomični popravak skliznutih kupa na ostalim krovovima u bloku, kao i konstruktivnu i konzervatorsko-restauratorsku sanaciju kamenog balkona na čest. zgr.1984.
Radovi su započeli 5. studenog 2018. godine, a isti su završeni 10. svibnja 2019. godine. Svi radovi izvedeni su u skladu s glavnim projektom te ugovornim troškovnikom, a suma stvarno izvedenih radova je 2.076.089,80 kn bez PDV-a, što je za 5,11 % manje od ugovorenog iznosa.
Inženjer gradilišta je bio Đuro Goluža, dipl.ing.građ., stručni i projektantski nadzor vršio je Ivo Matković, dipl.ing.građ., dok su konzervatorski nadzor vršili viši stručni savjetnici pri nadležnom Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku Zehra Laznibat i Antun Baće.
Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika izvođenje radova konstruktivne sanacije koordinirali su Amalija Pavlić, dipl.ing.arh. i Marin Koštro, struč.spec.ing.aedif.

Izrada projektne dokumentacije
Nastavno na suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku ishođenu krajem 2018. za projekt aseizmičke sanacije bloka zgrada B-48, uz koju stoji prijedlog za dopunu projektom strojarskih instalacija (u smislu uklanjanja klimatizacijskih uređaja s pročelja zgrada), Zavod je u 2019. proveo postupak jednostavne nabave izrade projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju bloka zgrada B-39 koja obuhvaća projekt konstruktivne sanacije i projekt strojarskih instalacija. Nakon provedenog postupka, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije, sklopljen je 19. kolovoza 2019. godine sa tvrtkom „Canosa Inženjering" d.o.o., ovlašteni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ. Ugovorene usluge izvršene su u ugovorenom roku, te je ugovor u potpunosti realiziran.

Blok zgrada B-39 nalazi se u povijesnoj jezgri Dubrovnika i omeđen je ulicama: Placa (Stradun), Prijeko, Kovačka, i Žudionka, a obuhvaća čestice zgrada: 1887, 1870, 1873, 1881, 1880, 1878 sve k.o. Dubrovnik. Radovi aseizmičke sanacije obuhvaćaju: injektiranje kamenih zidova sa svrhom osiguranja kompaktnosti, konsolidacije i povećanja statičke stabilnosti, fugiranje kamenih zidova, žbukanje zidova pročelja, sanaciju kamenog pročelja hidrofobiranjem, sidrenje čeličnim nategama, popravke kamene plastike, plombiranje kamenog ziđa, sanaciju belvedera i dimnjaka, popravke skliznutih i puknutih kupa kanalica, sanaciju kosih krovova na čest.zgr. 1878 i 1880, te 1881 k.o. Dubrovnik. Na Glavni projekt/ konstruktivna sanacija bloka zgrada B-39 je 3.listopada 2019. ishođena je Potvrda konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Ugovorene usluge sa „Canosa inženjering" d.o.o. izvršene su u ugovorenom roku, te je ugovor u potpunosti realiziran.

Nakon niza sastanaka sa stanarima i korisnicima prostora u bloku B-39 koji su izrazili nezadovoljstvo na rješenja iz projekta vezana za uklanjanje vanjskih klimatizacijskih jedinica sa pročelja zgrada, te nastavno na prijedlog izmjene Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika, kojom će se između ostalog rješavati problematika uklanjanja vanjskih klimatiziranih jedinica sa pročelja zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika, Zavod je u prosincu 2019. pristupio provođenju javne nabave za izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B-39, izuzevši dio koji se odnosi na strojarstvo.
Početak radova aseizmičke sanacije očekuje se u veljači 2020. godine.

Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju izrade projektne dokumentacije vodio je Marin Koštro, struč.spec.ing.aedif., dok je za postupak provođenja javne nabave za radove aseizmičke sanacije bila zadužena Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.