>
IZVJEŠĆE O RADU I UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA 2011.
Izvješće o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2011. g. odnosi se na radove realizirane putem Zavoda za obnovu Dubrovnika koji su financirani od strane njegovih osnivača kao što je to i predviđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Program je usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća Zavoda od 9. ožujka 2011. Dodatno je, u dva navrata, usklađivan Plan javne nabave po objektima sukladno tijeku radova, a sve u okviru planiranih sredstava iz Programa, i to na sjednicama Upravnog vijeća od 11. srpnja (17) i na sjednici od 15. studenoga (19), 2011. godine.