>
Knežev dvor 2015. - 2017.
REKONSTRUKCIJA ATRIJA KNEŽEVA DVORA

Knežev dvor spada među najreprezantivnije objekte spomeničke baštine unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Smješten je na istočnom rubu Grada, uz samu gradsku luku, uz najširu gradsku poprečnu ulicu, nasuprot Katedrali. Njegov današnji izgled definiran je rekonstrukcijom nakon velikog potresa 1667. godine, kada su na gotičko – renesansne dijelove dograđeni barokni elementi. Kasnije je, u 19. i 20. stoljeću značajnim pregrađivanjem narušeno stilsko jedinstvo objekta. Nakon potresa 1979. godine dvor je kategoriziran u najteže oštećene građevine, s teže oštećenom konstrukcijom. Tijekom godina nakon prvobitne obnove počela su se pojavljivati razna oštećenja i pukotine, pogotovo u atriju, što je potaklo izradu dodatnih mjerenja i novih planova za sanaciju Dvora kao cjeline. Zbog sve većih oštećenja prioritetna je bila rekonstrukcija atrija.

Za konstruktivnu sanaciju oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku izrađena je projektna dokumentacija do faze idejnog projekta još 2004. godine. Proveden je i monitoring ponašanja konstrukcijskih elemenata tijekom jedne godine. Idejni projekt i monitoring izradili su i proveli stručnjaci s Građevinskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Dvornika, a usvojeni su i na Stručno savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika.

Zavod za obnovu Dubrovnika naručio je 2011. godine izradu arhitektonskog snimka Kneževa dvora, kao podlogu za ugovaranje izrade glavnog i izvedbenog projekta sanacije atrija. Snimak je izradila tvrtka „Kušan" d.o.o. iz Zagreba.

Nakon provedenog javnog nadmetanja, 01. listopada 2012. sklopljen je s tvrtkom „Omega engineering" d.o.o. iz Dubrovnika, ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora u Dubrovniku. Ugovorom je obuhvaćena i izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata s troškovnikom pratećih konzervatorsko restauratorskih radova na atriju Kneževa dvora. Kako je tijekom izrade projektne dokumentacije utvrđena nužnost dosnimavanja dijela atrija Kneževa dvora ove usluge ugovorene su Dodatkom I ugovoru, 30. siječnja 2013. Glavni projekt, uz pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 15 travnja.
Početkom veljače ugovoreno je s tvrtkom „KON-VIS"d.o.o. iz Zagreba obavljanje usluge kontrole Glavnog projekta konstrukcije, za sanaciju i rekonstrukciju Kneževa dvora u Dubrovniku. Izvješće o kontroli Glavnog projekta, kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine dostavljeno je krajem ožujka i njime je potvrđeno da je projekt izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s relevantnim tehničkim propisima i normama.

Za potrebe izrade izvedbenog projekta, 29. travnja, ugovoreno je s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja zglobne veze stupova i kapitela atrija Kneževa dvora. Izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima je dostavljeno Zavodu 25. srpnja i njime je potvrđena ispravnost koncepcije projekta sanacije.
Izvedbeni projekt, uz pozitivno rješenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 6. rujna 2013. Godine.

24. ožujka 2014., Dodatkom II ugovoru o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije Kneževa dvora, ugovorene su usluge dorade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole.

26. kolovoza 2014. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje pismeno nas je obavijestio da se predmetni radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 18. studenog 2015., sklopljen je ugovor o građenju za radove na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora sa zajednicom ponuditelja „SPEGRA INŽENJERING"d.o.o., „SPEGRA"d.o.o. i „NEIR"d.o.o., svi iz Splita. Radovi po ugovoru započeli su 1. prosinca 2015., do konca godine izveden je dio pripremnih radova, radionička izrada teške metalne konstrukcije za podupiranje te nabava materijala za dio predstojećih radova.

Tijekom 2016. godine, do 1. lipnja, dovršena je prva faza radova na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora koja je obuhvaćala radove sanacije temelja i podtemeljne zone atrija ( paralelno je od strane arheologice dr.sc. Nikoline Topić izrađen arheološki snimak iskopa i arheološko izvješće o provedenim istraživanjima sukladno propisanoj zakonskoj proceduri te ispitivanje materijala uzorkovanih iz jezgre bušotine B5 od strane Zavoda za anorgansku tehnologiju, Kemijsko tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu), gotovo sve radove na sanaciji krovne tarace i oborinske odvodnje te veliki dio konzervatorsko-restauratorskih radova na prvom katu.

Nalazi istražnih sondi i bušotina koje su prethodile radovima sanacije temelja znatno su odstupali od projektom predviđenih pretpostavki, sukladno raspoloživoj dokumentaciji, tj. dovoljno nosivi slojevi tla nalaze se na dubinama većim od očekivanih. To nas je primoralo na dopunu projekta sanacije temelja stupova, odnosno prilagodbu projektnog rješenja, koju je u suradnji s projektantom konstrukcije i izvođačem izradio institut IGH d.d. - Zavod za geotehniku, Odjel za geotehniku PC Split. Na dostavljeno rješenje ishodili smo i suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku koji redovito nadgleda radove. U skladu s navedenim, a temeljem članka 9. (kojim je ugovorena mogućnost izvođenja hitnih nepredviđenih radova radi osiguranja stabilnosti objekta, života i zdravlja ljudi, radi spriječavanja nastanka štete ... a koji radovi se, radi svoje prirode moraju izvesti neovisno o osiguranim sredstvima) u kolovozu 2016. provedeni su odgovarajući postupci nabave i ugovoreni su dodatni i novi radovi.

Tijekom ljetne stanke provedena su dodatna modelska ispitivanja spojnih elemenata koja su također ugovorena s tvrtkom Spegra inženjering (uz angažman projektanta konstrukcije i tvrtke Profelis za usluge mjerenja). S obzirom na izuzetnu spomeničku vrijednost objekta i na delikatnost tehnologije koja se po prvi put primjenjuje na ovaj način, stav je svih sudionika u procesu obnove da je bilo neophodno izvršiti modelska ispitivanja spojnih elemenata kamenih stupova prizemlja i kata atrija u prirodnoj veličini i pod realnim opterećenjem.Glavna namjena ovog modelskog ispitivanja bila je simuliranje procesa djelovanja objekta Kneževa dvora na konstrukciju atrija – posebno na dvojne stupove kata kao najosjetljivije elemente u cijelom sklopu Kneževa dvora uključujući i atrij. Rezultati mjerenja, sadržani u dostavljenom elaboratu o provedenim modelskim ispitivanjima, potvrdili su ispravno funkcioniranje stupova prizemlja i kata i to pod uvjetima koji su bili znatno nepovoljniji od projektantskih propisanih vrijednosti, dakle potvrđena je ispravnost koncepcije projektnog rješenja.

Radovi su nakon ljetne stanke nastavljeni tek 2. prosinca, obzirom da su Dubrovački muzeji zatražili odgodu početka radova radi održavanja izložbe koja je bila otvorena do konca studenog. Do kraja 2016. godine izvodili su se pripremni radovi za sanaciju srednjeg južnog stupa u prizemlju i stupova sjevernog pročelja kata.

Odgovorni projektant konstrukcije atrija, koji je ujedno bio i konzultant prilikom provođenja modelskih ispitivanja, već se ranije tijekom radnih sastanaka očitovao o nužnosti tzv. specijalnog monitoringa tijekom radova na kamenim stupovima atrija. Prema njegovom mišljenju," rasterećenje stupova (za vrijeme njihove sanacije) neophodno je pratiti. U našem slučaju to praćenje mora biti sofisticirano jer je takav karakter konstrukcije koju saniramo. Dakle, na stupovima prizemlja mora se registrirati trenutak odnosno predznak sile kada se rasterećuje stup, da ne bi došlo do vješanja stupa o kapitel preko trna stup-kapitel, a osim toga da u konstrukciju unesemo minimalno potrebnu silu kako ne bi izazvali nepotrebne i neželjene efekte." Tijekom modelskih ispitivanja, u suradnji s izvođačem i specijalistom za traženu vrstu monitoringa (koji su provodili modelska ispitivanja) dogovoren je plan i program mjerenja na stupovima prizemlja. Sukladno navedenom koncem godine, nakon provedenog postupka nabave, ugovorene su s tvrtkom Profelis iz Zagreba usluge ispitivanja pomaka i sile na kamenim stupovima prizemlja atrija čija sanacija se planira izvoditi početkom 2017. godine.

Tijekom druge faze radova na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora u povijesnoj jezgri Dubrovnika, u periodu od 2. prosinca 2016. do 31. svibnja 2017. godine, planiramo izvesti sljedeće radove:

- Sanacija svih stupova prizemlja uključivo ugradnju zatega te popločenje poda atrija
- Sanacija dijela stupova kata - sjeverno pročelje atrija
- Dovršenje radova na krovnoj taraci uključivo oborinsku odvodnju
- Najveći dio preostalih konzervatorsko-restauratorskih radova

Nakon stanke, zbog novogodišnjih praznika, nastavljeni su radovi na sanaciji središnjeg južnog stupa prizemlja. Tijekom najosjetljivije faze sanacije, prilikom rasterećenja stupa te njegova spuštanja, pored provođenja tzv. „specijalnog monitoringa" te stručnog i projektantskog nadzora, osiguran je i nadzor revidenta. Konstrukcijski dio radova na sanaciji ovog stupa dovršen je 13. veljače, tj. stup je ponovo pod punim opterećenjem. Trenutačno se teška čelična konstrukcija za podupiranje montira na središnjem istočnom stupu prizemlja atrija.

Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom „CANOSA INŽENJERING"d.o.o.
Projektantski nadzor ugovoren je s glavnim projektantom, prof.dr.sc. Željkom Pekovićem
Projektantski nadzor konstrukcije ugovoren je s prof.dr.sc. Blažom Gotovcem
Koordinaciju svih spomenutih aktivnosti i sudionika vodi Andrija Tolja dipl.ing.arh.