Opća uredba o zaštiti podataka

U travnju 2016. godine Europska komisija donijela je novu uredbu koja regulira područje zaštite osobnih podataka za sve građane EU pod nazivom UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Opća uredba o zaštiti podataka ima zakonodavnu snagu i u Republici Hrvatskoj kao državi članici Europske Unije izravno se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Obveznici primjene Opće uredbe o zaštiti podataka su pravne osobe (trgovačka društva, državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, udruge i dr.), te fizičke osobe koje obrađuju osobne podatke izvan okvira kućanskih potreba odnosno za tzv. profesionalnu i komercijalnu svrhu (obrtnici, samostalne djelatnosti i dr.).

Nadalje, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), koji je stupio na snagu dana 25.05.2018. godine, osigurava se provedba Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje se na zaštitu osobnih podataka FIZIČKIH OSOBA.

Zavod za obnovu Dubrovnika, Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Cvijete Zuzorić 6, OIB: 43644119661 (u daljnjem tekstu Zavod) obavlja stručne i druge poslove pripreme, organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika.
Spomenička cjelina i njezina obnova od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

U skladu s odredbom članka 4. stavkom 1. točkom 7. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan

snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka) Zavod je voditelj obrade podataka i obveznik

primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

„Osobni podaci“ znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (”ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Zavod ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka svih ispitanika – fizičkih osoba od kojih Zavod prikuplja osobne podatke u okviru svog poslovanja. Zavod jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanik, te će poduzimati sve potrebne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena i svake zlouporabe.

Zahtjev za pristup podacima

Zahtjev za prenosivost podataka

Zahtjev za povlačenjem privole

Zahtjev za ograničenjem obrade

Zahtjev za ispravak

Zahtjev za brisanje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Procedura za obradu zahtjeva ispitanika u vezi osobnih podataka