>
Obavijest za sve vlasnike nekretnina u bloku Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva
Broj: 451-30/32-ap-18/34
Dubrovnik, 24. listopada 2018.

O B A V I J E S T

Sukladno članku 18. Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (Narodne novine 19/14) Zavod za obnovu Dubrovnika obavještava sve vlasnike nekretnina u bloku zgrada B-54 (Placa-Kunićeva-Prijeko-Nalješkovićeva), koji obuhvaća čest. zgr. 1975, 1974, 1972, 1981, 1983, 1984, 1985 k.o. Dubrovnik, da je sukladno Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2018. godinu sklopljen ugovor o izvođenju radova konstruktivne sanacije navedenog bloka između Zavoda za obnovu Dubrovnika kao naručitelja i tvrtke "CON-TEH" d.o.o. iz Dubrovnika, Od Svetog Mihajla 4, kao izvođača. Početak radova planira se za 05. studenog 2018. godine. Radovi se izvode temeljem Rješenja - prethodnog odobrenja KLASA: UP/I-612-08/17-
04/2682, Urbroj: 532-04-02-17/3-17-02. koje je 19. 12. 2017. god. izdalo Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Dubrovniku na Glavni projekt oznake T.D. 78/17 iz studenog 2017. god., a koji je izradila tvrtka „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ.