>
Predstavljanje Plana upravljanja na DKKI
Predstavljanje Plana upravljanja na DKKI
Zavod za obnovu Dubrovnika sudjelovao je u programu ovogodišnjih Dana kreativnih kulturnih industrija u organizaciji Dubrovačke razvojne agencije.
Ravnateljica Mihaela Skurić održala je prezentaciju o Planu upravljanja svjetskom baštinom kao dokumentu koji se izrađuje prema UNESCOvim smjernicama za primjenu Konvencije o zaštiti Svjetske kulturne i prirodne baštine. Tom prilikom je prisutne upoznala sa pojmom svjetske baštine, kriterijima upisa na Listu svjetske baštine, nazivlju koje se koristi, kao i sa potrebom izrade dokumenta o upravljanju i zaštiti. Prikazane su okolnosti upisa Starog grada Dubrovnika na Listu svjetske baštine, proširenja granica obuhvata, uspostave buffer zone, kao i aktivnosti koje su poduzete oko pripreme izrade Plana upravljanja. U nastavku je dekan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Krunoslav Šmit, kao predstavnik izrađivača, objasnio načelo participativnog pristupa u izradi Plana, te najavio teme predstojećih radionica.

kontekst upravljanja


participativno ukljucivanje dionika
Povezane objave: