>
Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika
Na temelju odredbi članka 12. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika ("Narodne novine", br.: 128/99) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br.: 76/93/, Upravno vijeće Zavoda za obnovu Dubrovnika uz pribavljenu prethodnu suglasnost osnivača Zavoda, na svojoj 2.sjednici održanoj dana 19.ožujka 2001. godine donio je Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Na temelju odredbi članka 12. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika ("Narodne novine", br.: 128/99) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br.: 76/93/, Upravno vijeće Zavoda za obnovu Dubrovnika uz pribavljenu prethodnu suglasnost osnivača Zavoda, na svojoj 2.sjednici održanoj dana 19.ožujka 2001. godine donio je Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Zavod za obnovu Dubrovnika je javna ustanova osnovana radi trajnog obavljanja djelatnosti osiguranja posebnih uvjeta za trajno očuvanje i obnovu ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika tj. područja Grada Dubrovnika upisanog u Listu svjetske baštine UNESCO-a.

Zavod za obnovu Dubrovnika (nadalje u tekstu : Zavod) djelatnost iz prednjeg stavka obavlja u skladu sa odredbama Zakona o obnovi ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika ("Narodne novine", br. 21/86, 33/89, 29/93 i 128/99) - (nadalje u tekstu: Zakon) i to kao javnu službu, te u obavljanju svoje djelatnosti ima javne ovlasti propisane Zakonom.

Zavod u obavljanju svoje djelatnosti i izvršavanju javnih ovlasti postupa u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99), Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 52/99 i 75/99), ovim Statutom i odlukama osnivaca u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 2.

Prava i obveze osnivaca Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika imaju Republika Hrvatska, Dubrovacko-neretvanska županija i Grad Dubrovnik i to u udjelima kako slijedi:

1. Republika Hrvatska - 60% ;

2. Dubrovačko-neretvanska županija - 20% ;

3. Grad Dubrovnik - 20%.

Ostvarivanje prava, dužnosti i obveze osnivaca i vlasnika obavlja:

 • u ime Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske;
 • u ime Županije Dubrovačko-neretvanske - Poglavarstvo Dubrovačko-neretvanske županije,
 • u ime Grada Dubrovnika - Poglavarstvo Grada Dubrovnika

na način i po postupku predvidenim posebnim zakonima i odlukama predstavnickih tijela jedinica lokalne samouprave. Medusobni odnosi osnivaca i odnosi osnivaca sa Zavodom regulirati ce se posebnim ugovorima.

Članak 3.

Javna ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika je pravni sljednik upravne organizacije Zavoda za obnovu Dubrovnika osnovane odlukom Skupštine opcine Dubrovnik (Broj:01-4375/79 ) od dana 10. listopada 1979. godine.

OPĆE ODREDBE

Članak 4.

Statutom Zavoda za obnovu Dubrovnika (nadalje u tekstu : Statut) utvrduje se:

 • status Zavoda - pravni položaj i odgovornost u pravnom prometu;
 • naziv i sjedište Zavoda;
 • djelatnost Zavoda;
 • pečat, žig, štambilj i znak Zavoda;
 • zastupanje i predstavljanje Zavoda;
 • unutarnje ustrojstvo Zavoda;
 • upravljanje Zavodom;
 • imovina Zavoda;
 • javnost rada Zavoda;
 • nadzor rada Zavoda;
 • opći akti Zavoda;
 • ostale odredbe (poslovna tajna, djelatnici Zavoda, cuvanje dokumentacije Zavoda i druga pitanja znacajna za nesmetano obavljanje registrirane djelatnosti Zavoda).

Članak 5.

Javna ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika je osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika ("Narodne novine", br.: 128/99).

Zavod je pravna osoba. Zavod stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar nadležnog Trgovackog suda i od tog trenutka može sudjelovati u pravnom prometu, sklapati pravne poslove, stjecati prava i preuzimati obveze, može postati vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može sudjelovati u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima.

Članak 6.

Zavod kao javna ustanova pocinje s radom danom upisa u sudski registar i samostalan je u obavljanju svoje djelatnosti i u poslovanju u skladu sa zakonom, na zakonu utemeljenom propisu i ovim Statutom.

Za svoje obveze nastale u pravnom prometu s trecima Zavod odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Zavod ne može stjecati ili otudivati nekretnine, niti sklapati pravne poslove u vrijednosti preko 2.000.000,00 kuna bez suglasnosti osnivaca.

Članak 7.

Zavod odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivaci Zavoda odgovaraju za obveze Zavoda solidarno sa Zavodom i ograniceno svaki do postotka svog osnivackog udjela.

Gubici Zavoda pokrivaju se prvenstveno iz sredstava Zavoda a osnivaci mogu donijeti odluku da gubitke pokrivaju do postotka svog osnivackog udjela.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 8.

Naziv Zavoda je : Zavod za obnovu Dubrovnika.

Naziv Zavoda na engleskom jeziku je: Institute for the Restoration of Dubrovnik.

Naziv Zavoda mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Članak 9.

Sjedište Zavoda je u Dubrovniku, Cvijete Zuzoric 6.

Članak 10.

Zavod može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivaca.

DJELATNOST

Članak 11.

Djelatnost Zavoda je utvrdena Zakonom o obnovi ugrožene spomenicke cjeline i ima za cilj osiguranje posebnih uvjeta za trajno ocuvanje i obnovu ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika sukladno usvojenim srednjorocnim i godišnjim programom obnove spomenicke cjeline Dubrovnika.

Srednjorocni i godišnji program obnove spomenicke cjeline donosi Upravno vijece Zavoda uz prethodno pribavljenu suglasnost osnivaca.

Članak 12.

Djelatnost Zavoda obuhvaca :

 • strucne i druge poslove organiziranja i provodenja programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika;
 • sanaciju, ocuvanje i revitalizaciju gradevina i prostora;
 • konstruktivnu konsolidaciju i namjensko osposobljavanje gradevina;
 • stručne poslove organiziranja prethodnih istraživanja i pripremnih radova ukljucivo prethodna arhivska, arheološka i konzervatorska istraživanja;
 • preventivnu zaštita nalaza;
 • izradu dokumentacija o postojecem stanju gradevina;
 • izradu tehnicke dokumentacije za obnovu;
 • izradu programa sanacije;
 • izradu investicijskih programa;
 • obavljanje poslova u vezi s ustupanjem radova na obnovi;
 • obavljanje strucnog nadzora nad izvodenjem radova;
 • pračenje izvršavanja innvesticijskih programa u pogledu trošenja sredstava, dinamike i rokova izvršenja radova;
 • usklađivanje rada sudionika u obnovi spomenicke cjeline;
 • poslove prikupljanja, cuvanja i prezentacije dokumentacije;
 • poslove informaticke obrade;
 • poslove prezentacije posljedica potresa i ratnih razaranja, te postupaka i metodologije;
 • poslove na promociji spomenicke cjeline Dubrovnika i programa obnove;
 • poslove vezane za financiranje (odnosi sa donatorima, sufinancijerima, poslove medunarodne suradnje i sl.).

Članak 13.

Djelatnost Zavoda se upisuje u sudski registar.

Pored djelatnosti iz prethodnog clanka Zavod obavlja i druge poslove odredene Zakonom o obnovi ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika i koje se u manjem opsegu odnosno uobicajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a služe obavljanju upisane djelatnosti Zavoda.

Odluku o promjeni odnosno proširenju djelatnosti Zavoda donosi Upravno vijece Zavoda uz pribavljenu prethodnu suglasnost osnivaca.

PECAT, ŽIG, ŠTAMBILJ I ZNAK ZAVODA

Članak 14.

Zavod u svom poslovanju rabi pecate, štambilje, te pecat i žig s grbom Republike Hrvatske u zavisnosti od toga da li iste upotrebljava u ostvarenju svoje redovite djelatnosti i nastupanju u pravnom prometu ili u ostvarenju dijela djelatnosti koju obavlja kao javnu službu sa javnim ovlastima.

Zavod u svom redovitom poslovanju i nastupanju u pravnom prometu rabi pecat okruglog oblika koji sadrži naziv i sjedište Zavoda ispisane uz rub pecata, a u sredini pecata se nalazi znak Zavoda.

Odlukom ravnatelja utvrduje se broj, velicina, nacin korištenja i cuvanja pecata.

Članak 15.

Na osnovu odredbe clanka 2. stavak 1. Zakona o pecatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br.33/95) i odredbe clanka 2. stavka 1. Pravilnika za primjenu Zakona o pecatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 93/95) Zavod u obavljanju svoje djelatnosti kao javne službe sa javnim ovlastima rabi pecat i žig s grbom Republike Hrvatske.

Pecat i žig s grbom Republike Hrvatske stavlja se na akte koje Zavod donosi na temelju javnih ovlasti i njima potvrduje vjerodostojnost akta.

Pecat i žig su okruglog oblika, izradeni od gume odnosno metala, promjera 38 mm i sadrže naziv i grb Republike Hrvatske, te naziv i sjedište Zavoda ispisanog u koncentricnom krugu oko grba Republike Hrvatske koji se nalazi u sredini pecata, s tim da naziv "Republika Hrvatska" mora biti ispisan vecim slovima od teksta ostalog sadržaja, i to na hrvatskom jeziku i latinicnim pismom.

Zavod ce podnijeti pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za izradu pecata i žiga Ministarstvu pravosuda, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Ravnatelj Zavoda pismeno ce odrediti kojem ce djelatniku Zavoda povjeriti pecat i žig iz stavka 1. ovog clanka na uporabu i cuvanje, te mu osigurati uvjete za sigurno cuvanje pecata i žiga.

Članak 16.

Zavod ima štambilj cetvrtastog oblika velicine 50 x 70 mm koji sadrži naziv i sjedište Zavoda sa prostorom za upisivanje evidencije broja i datuma primitka pismena.

Članak 17.

Zavod ima zaštitni znak.

Znak se sastoji od štita dubrovackog povijesnog grba, na rasteru kamenog zida te grba Haške konvencije o zaštiti spomenika kulture u gornjoj trecini znaka.

Citav znak modre je boje na bijeloj podlozi.

O promjeni sadržaja i oblika znaka odluku donosi Upravno vijece Zavoda.

Zaštitni znak Zavoda stavlja se u zaglavlju akta iznad naziva i sjedišta Zavoda te upisanim brojevima telefona, telefaksa i e-maila.

USTROJSTVO ZAVODA

Članak 18.

Radi ostvarivanja svoje djelatnosti u Zavodu se organiziraju slijedece ustrojbene jedinice:

1. Ured ravnatelja;

2. Sektor tehnickih poslova;

3. Sektor administrativnih-zajednickih poslova;

Ustrojbena jedinica Zavoda nema svojstvo pravne osobe i nema ovlaštenja u pravnom prometu.

Članak 19.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda pobliže se utvrduje ustrojstvo svakog pojedinog sektora, nacin rada, ovlasti i odgovornosti zaposlenika u obavljanju poslova i zadaca radnog mjesta, broj potrebnih izvršitelja, te uvjeti u pogledu strucne spreme i radnog iskustva za zaposlenike ustrojbenih jedinica iz clanka 18. ovoga Statuta.

UPRAVLJANJE ZAVODOM

Upravno vijeće

Članak 20.

Zavodom upravlja Upravno vijece Zavoda.

Upravno vijece Zavoda cine predsjednik i cetiri clana.

Ista osoba može se ponovno imenovati za clana Upravnog vijeca.

Predsjednika i dva clana Upravnog vijeca imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, a po jednog clana Poglavarstvo Dubrovacko-neretvanske županija i Poglavarstvo Grada Dubrovnika.

Clanu Upravnog vijeca pripada naknada putnih i drugih troškova u skladu sa zakonom i odlukama osnivaca.

Članak 21.

Mandat clanovima Upravnog vijeca traje 4 (cetiri) godine.

Clan Upravnog vijeca može biti razriješen dužnosti clana Upravnog vijeca i prije isteka mandata osim u slucaju opoziva i u sljedecim slucajevima :

- na osobni zahtjev - podnošenjem ostavke na dužnost clana Upravnog vijeca;

- ako izgubi sposobnost obnašanja dužnosti;

- ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša;

- ako se ne pridržava uputa i smjernica osnivaca;

- ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Zavodu;

- ako trajnije ne obavlja dužnost clana Upravnog vijeca;

- ako neopravdano izostane s tri sjednice Upravnog vijeca u toku jedne godine.

Prijedlog odnosno pokretanje postupka za razrješenje clana Upravnog vijeca u slucajevima navedenim u alineji 2.,3.,4.,5. i 6. prethodnog stavka podnosi, nakon provedene rasprave na Upravnom vijecu, Predsjednik Upravnog vijeca nadležnom tijelu osnivaca koje je clana imenovalo.

Clanu Upravnog vijeca kojeg se razrješuje dužnosti, mora se omoguciti izjašnjavanje o razlozima za razrješenje.

Konacnu odluku o razrješenju clana Upravog vijeca donosi nadležno tijelo osnivaca koje ga je imenovalo.

Članak 22.

Ravnatelj Zavoda i predsjednik Strucno - savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika ne mogu biti clanovi Upravnog vijeca.

Ravnatelj Zavoda sudjeluje u radu Upravnog vijeca bez prava odlucivanja.

Članak 23.

Upravno vijece donosi :

 • odluke uz prethodnu suglasnost osnivaca o raspolaganju imovinom i drugimpravnim poslovima, kada vrijednost prelazi 2.000.000,00 kuna, a u skladu s godišnjim programom obnove i godišnjim financijskim planom;
 • Statut Zavoda, te izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost osnivaca Zavoda;
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeca;
 • opće akte Zavoda iz clanka 51. ovog Statuta i to; pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada Zavoda, pravilnik o radu i pravilnik o placama zaposlenika ustanove, na prijedlog ravnatelja;
 • srednjoročni i godišnji program obnove spomenicke cjeline, na prijedlog ravnatelja uz prethodnu suglasnost osnivaca Zavoda;
 • godišnji financijski plan i nadzire njegovo izvršavanje u skladu sa godišnjim programom obnove i uz prethodnu suglasnost osnivaca;
 • izvještaj-godišnji obracun;

odlučuje :

 • o uporabi dobiti sukladno odredbama zakona i ovog Statuta;
 • o pokricu gubitaka Zavoda, iz sredstava Zavoda, odnosno predlaže osnivacima odluku o pokricu gubitaka u visini osnivackih udjela;
 • o osnivanju, sastavu, mandatu i poslovima strucnih vijeca, drugih kolegijalnih strucnih, nadzornih i savjetodavnih organa Zavoda, sukladno ovom Statutu i Zakonu;
 • o godišnjim izvješcima ravnatelja,
 • o pojedinacnim pravima zaposlenika u drugom stupnju,
 • odlucuje o svim drugim pitanjima, koja se odnose na upravljanje Zavodom, a o kojima prema Zakonu o ustanovama odlucuje tijelo koje upravlja ustanovom.

Članak 24.

Upravno vijece radi i odlucuje na sjednicama.

Upravno vijece pravovaljano raspravlja i odlucuje kada je sjednicama nazocno više od polovice ukupnog broja clanova.

Upravno vijece donosi odluke vecinom glasova svojih clanova.

Upravno vijece svoje odluke donosi, u pravilu, javnim glasovanjem.

Rad Upravnog vijeca ureduje se poslovnikom o radu Upravnog vijeca.

Članak 25.

Sjednicu Upravnog vijeca saziva predsjednik Upravnog vijeca prema potrebi, odnosno na prijedlog jednog od osnivaca i ravnatelja Zavoda.

Sjednice Upravnog vijeca vodi predsjednik Upravnog vijeca imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske.

Na obrazloženi prijedlog osnivaca Zavoda predsjednik Upravnog vijeca je dužan sazvati sjednicu Upravnog vijeca u što kracem roku, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja prijedloga.

Ravnatelj

Članak 26.

Ravnatelj je voditelj Zavoda .

U ostvarivanju poslova i zadaca Zavoda utvrđenih Zakonom o obnovi ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika, Zakonom o ustanovama i ovim Statutom ravnatelj obavlja sljedece poslove:

 • organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda;
 • zastupa i predstavlja Zavod;
 • zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima;
 • izvršava odluke Upravnog vijeca;
 • odgovoran je za zakonitost i strucnost rada Zavoda;
 • predlaže Upravnom vijecu srednjorocni i godišnji program obnove spomenicke cjeline Dubrovnika;
 • predlaže Upravnom vijecu godišnji financijski plan i odgovoran je za njegovo zakonito izvršenje u skladu sa godišnjim programom obnove;
 • predlaže Upravnom vijecu raspodjelu sredstava i dinamiku korištenja;
 • podnosi Upravnom vijecu godišnji izvještaj - godišnji obracun;
 • predlaže Upravnom vijecu prijedloge nacrta Statuta, njegovih izmjena i dopuna te ostalih opcih akata koje donosi Upravno vijece;
 • donosi i druge opce akte Zavoda iz clanka 51. Statuta koja nisu u nadležnosti Upravnog vijeca;
 • provodi opce akte Zavoda i samostalno donosi odluke, rješenja, upute i naloge u svezi s tim aktima;
 • podnosi Upravnom vijecu izvješce o cjelokupnom poslovanju Zavoda;
 • daje Upravnom vijecu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima;
 • odlucuje o potrebi zapošljavanja zaposlenika, odnosno o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom;
 • odlucuje o pravima zaposlenika u prvom stupnju;
 • odreduje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
 • daje pismenu punomoc drugim osobama da predstavljaju i zastupaju Zavod u pravnom prometu;
 • daje pismenu punomoc zaposleniku koji ce ga zamjenjivati u slucaju njegove odsutnosti ili sprijecenosti;
 • obavlja i druge poslove utvrdene zakonom, ovim Statutom i drugim opcim aktima Zavoda.

Članak 27.

Ravnatelj Zavoda u granicama svojih ovlasti, potpisuje svu financijsku i drugu dokumentaciju Zavoda.

Ravnatelj Zavoda je ovlašten u okviru djelatnosti Zavoda upisane u sudski registar, samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu cija pojedinacna vrijednost ne prelazi 100.000,00 kuna, na nacin i po postupku predvidenim zakonom, osim u slucajevima koji se odnose na realizaciju programa obnove u godini za koju je Upravno vijece donijelo odluku o prihvacanju istog.

Članak 28.

Ravnatelj Zavoda ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeca, sa Zavodom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj racun, u svoje ime, a za racun drugih osoba, ili u ime i za racun drugih osoba.

Članak 29.

Zavod, pored ravnatelja, može zastupati i punomocnik.

Punomoc za zastupanje Zavoda izdaje ravnatelj u granicama svojih ovlasti.

Ravnatelj može dati punomoc za zastupanje osobi zaposlenoj u Zavodu ili izvan Zavoda.

Ravnatelj može dati jednu od punomoci predvidenih odredbama Zakona o obveznim odnosima i to:

- posebnu (specijalnu) punomoc iz clanka 91. stavak 3. Zakona;

- opcu (generalnu) punomoc iz clanka 91. stavak 2. Zakona;

Članak 30.

Ravnatelja Zavoda, na temelju javnog natjecaja, imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske nakon pribavljenog mišljenja Poglavarstva Grada Dubrovnika i Poglavarstva Dubrovacko-neretvanske županije.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (cetiri) godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Članak 31.

Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava pored opcih uvjeta i sljedece posebne uvjete:

- visoku strucnu spremu;

- najmanje pet godina radnog iskustva;

- znanje jednog stranog /svjetskog/ jezika;

- strucne, radne i organizacijske sposobnosti.

Članak 32.

Javni natjecaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijece.

Javni natjecaj za imenovanje ravnatelja Upravno vijece raspisuje (objavljuje) u dnevnom tisku i u "Narodnim novinama" najkasnije 60 dana prije isteka mandata ravnatelja.

Javni natjecaj iz prethodnog stavka, pored uvjeta koje mora ispunjavati kandidat za ravnatelja i pismena kojima kandidat dokazuje ispunjavanje zahtijevanih uvjeta sadrži:

- odredbu da se ravnatelj imenuje, na odredeno vrijeme, za razdoblje od 4 godine;

- odredbu o roku za podnošenje prijava na javni natjecaj koji ne može biti kraci od 8 dana od dana objave javnog natjecaja;

- odredbu o roku u kojem se kandidati obavještavaju o imenovanju, a koji ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava;

- odredbu da se nepotpune i nepravodobne prijave nece razmatrati.

Članak 33.

Upravno vijece nakon zakljucenja natjecajnog roka utvrduje tko je od prijavljenih kandidata podnio potpunu i pravodobnu prijavu, te tko udovoljava zahtijevanim uvjetima natjecaja i dostavlja zapisnik i cjelokupnu natjecajnu dokumentaciju Poglavarstvu Grada Dubrovnika i Poglavarstvu Dubrovacko-neretvanske županije.

Poglavarstvo Grada Dubrovnika i Poglavarstvo Dubrovacko-neretvanske županije dostavljaju mišljenje Vladi Republike Hrvatske, a koja imenuje ravnatelja Zavoda.

Članak 34.

Ako se na raspisani natjecaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natjecaj ce se ponoviti, te do imenovanja ravnatelja Zavoda na temelju ponovljenog natjecaja Vlada Republike Hrvatske imenovat ce vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

Članak 35.

Upravno vijece sklapa ugovor o radu s imenovanim ravnateljem sukladno Zakonu o radu. Po redovnom isteku mandata ravnatelju se otkazuje ugovor uz istovremenu ponudu izmijenjenog ugovora za rad na poslovima i zadacima prema njegovoj strucnoj spremi i potrebi Zavoda, osim ako postoje razlozi za redovni i izvanredni otkaz ugovora o radu.

Članak 36.

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan iz razloga, na nacin i po postupku utvrdenim Zakonom o ustanovama.

Pored razloga iz stavka 1. ovog clanka ravnatelj može biti razriješen u slucaju neprihvacanja izvješca iz clanka 26. stavak 2. alineja 9. i 13. ovog Statuta.

Stručno-savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika

Članak 37.

Zbog specificnosti i kompleksnosti radova na obnovi spomenicke cjeline, a radi rješavanja strucnih pitanja Zavod ima Strucno - savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika.

Upravno vijece Zavoda ce svojom odlukom utvrditi broj i sastav clanova Strucno-savjetodavnog povjerenstva za obnovu Dubrovnika, koje ono imenuje sukladno clanku 14.e. stavak 2. Zakona.

U Strucno-savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika po jednog predstavnika imenuje Ministarstvo kulture, Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uredenja, Ministarstvo za javne radove obnovu i graditeljstvo, Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko društvo konzervatora.

Članak 38.

Strucno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika razmatra sva strucna pitanja koja se pojavljuju u postupku definiranja i realizacije programa obnove spomenicke cjeline Dubrovnika.

Strucno - savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika razmatra probleme, filozofije, metodologije i tehnologije, i to na nacin da svojim strucnim znanjem i autoritetom pomogne sudionicima u poslovima zaštite obnove i revitalizacije spomenicke cjeline Dubrovnika u cilju donošenja takvih odluka koje osiguravaju maksimalne ucinke u smislu ocuvanja spomenicke vrijednosti, uz istovremeno postizanje najboljih efekata radi seizmickog ojacanja gradevine, te pretpostavki za korištenje iste.

Aktivnosti iz prethodnog stavka Strucno - savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika obavlja na nacin da donosi mišljenja, preporuke i zakljucke.

IMOVINA ZAVODA

Članak 39.

Imovinu Zavoda za obnovu Dubrovnika cine nekretnine, pokretnine, novcana sredstva i prava Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao upravne organizacije sa svojstvom pravne osobe osnovane odlukom Skupštine opcine Dubrovnik 1979.godine. Imovina iz prethodnog stavka utvrdena je odredbom clanka 11. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika ("Narodne novine", br. 128/99).

Popis i procjena imovine, iz ovog clanka, cini sastavni dio ovog Statuta i utvrduje se kao sredstva potrebna za osnivanje i pocetak rada Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika iz Dubrovnika, Cvijete Zuzoric 6. i to na dan stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona iz prethodnog stavka, tocnije na dan 08. prosinca 1999. godine tj. na dan procjene.

Članak 40.

Imovinu Zavoda za obnovu Dubrovnika cine takoder nekretnine na kojima je na dan stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br.91/96. i 68/98.) bio upisan kao nositelj prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja Zavod za obnovu Dubrovnika, kao upravna organizacija sa svojstvom pravne osobe, osnovan odlukom Skupštine opcine Dubrovnik 1979. godine.

Članak 41.

Imovinom Zavoda upravlja Upravno vijece i ravnatelj u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 42.

Sredstva za rad Zavod pribavlja :

 • iz proracuna Republike Hrvatske;
 • iz proracuna Dubrovacko-neretvanske županije;
 • iz proracuna Grada Dubrovnika,

razmjerno postotku osnivackih udjela, u skladu s godišnjim programom obnove spomenicke cjeline i godišnjim financijskim planom, ukljucujuci sredstva za rad Zavoda (place i doprinosi, materijalna prava zaposlenika i sl.) i snošenja troškova utvrdenih za poslove iz clanka 34. stavka 1. alineje 1., 2., 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona. Sredstva iz prethodnog stavka doznacuju se na žiro racun Zavoda u skladu sa odlukom Upravnog vijeca o raspodjeli sredstava i dinamikom korištenja.

Pored sredstava iz stavka 1. sredstva za ostvarenje programa obnove spomenicke cjeline su i:

 • sredstva vlasnika ili korisnika gradevina na podrucju spomenicke cjeline Dubrovnika;
 • spomenicka renta;
 • organiziranih obilazaka spomenicke cjeline i boravišne pristojbe;
 • zaklada, legata i fundacija osnovanih za ocuvanje i obnovu starog dubrovackog grada u zemlji i inozemstvu te sponzorstva, darovanja i drugih potpora;
 • drugih sredstava utvrdenih zakonom ili drugim propisima.

Članak 43.

Sredstva iz clanka 42. stavak 1. Statuta namijenjena su financiranju materijalnih i ostalih troškova rada ustanove, nadoknade placa i ostalih naknada za zaposlenike Zavoda, te realizaciju programa obnove.

Sredstva iz stavka 3. clanka 42. namijenjena su realizaciji programa obnove spomenicke cjeline Dubrovnika i ista se imaju koristiti prema godišnjem programu s izuzetkom sredstava vlasnika ili donatora za koje odluku o namjeni donosi vlasnik ili donator.

Članak 44.

Za svaku kalendarsku godinu Upravno vijece Zavoda utvrduje program obnove i godišnji financijski plan.

Za svaku kalendarsku godinu Zavod donosi program rada i godišnji financijski plan Ustanove.

Izvještaj - obracun o poslovanju Zavoda donosi se za vremensko razdoblje utvrdeno odredbama odgovarajucih zakona o financijsko - materijalnom poslovanju ustanove.

Izvještaj o poslovanju Zavoda podnosi ravnatelj na usvajanje Upravnom vijecu Zavoda.

Za izvršenje godišnjeg programa obnove i financijskog plana Zavoda odgovoran je ravnatelj Zavoda.

Članak 45.

Financijsko poslovanje (vodenje racunovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja), evidencija financijskog poslovanja i sredstava Zavoda obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Dobit što ostvari Zavod u obavljanju svoje djelatnosti koristi se, sukladno zakonu, drugim propisima i ovim Statutom, iskljucivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

JAVNOST RADA

Članak 46.

Rad Zavoda je javan.

Zavod je dužan pravodobno i objektivno obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovan.

Za obavještavanje javnosti Zavod može izdavati periodicne biltene (ukljucivo putem elektronskih medija), organizirati konferencije za tisak,te obavještavati javnost putem strucnih i drugih skupova.

Informacije o djelatnostima i aktivnostima Zavoda sredstvima javnog priopcavanja daju ravnatelj, predsjednik Upravnog vijeca ili osoba koju isti odrede.

Zavod je dužan osobi koja dokaže pravni interes omoguciti uvid u svoju djelatnost.

O javnosti rada Zavoda skrbi ravnatelj.

Članak 47.

Zavod ce uskratiti davanje obavještenja ili uvid u dokumentaciju koja sadrži podatke:

 • koji su opcim aktom Zavoda odredeni kao poslovna tajna,
 • koji su aktom drugih tijela odredeni tajnim,
 • koji se odnose na osobne podatke fizickih osoba.

NADZOR RADA ZAVODA

Članak 48.

Nadzor nad zakonitošcu rada i opcih akata Zavoda kao upravni i inspekcijski nadzor u provodenju Zakona o obnovi ugrožene spomenicke cjeline obavlja Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja.

Nadzor nad strucnim radom Zavoda obavljaju Ministarstvo kulture i Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja svako u okviru svoga djelokruga.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Zavoda obavlja nadležno tijelo državne uprave glede sredstava koja su Zavodu dodjeljena iz državnog proracuna, proracuna jedinica lokalne samouprave i uprave.

O sukobu nadležnosti u pogledu primjene odredbi Zakona i ovog Statuta odlucuje Vlada Republike Hrvatske.

OPĆI AKTI

Članak 49.

Opcim aktima Zavoda, sukladno važecim propisima, ureduje se na opcenit nacin rad, poslovanje i unutarnje ustrojstvo Zavoda, te prava i obveze zaposlenika.

Članak 50.

Opci akti Zavoda su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opci nacin ureduju pitanja iz djelokruga Zavoda, a koje u okviru svojih ovlasti donose organi upravljanja Zavoda.

Članak 51.

Pored Statuta Zavod ima slijedece opce akte :

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nacinu rada Zavoda,

- Pravilnik o radu,

- Pravilnik o placama zaposlenika ustanove,

- Pravilnik o visini, nacinu i uvjetima za odobravanje kredita iz sredstava obnove spomenicke cjeline,

- Poslovnik o radu Upravnog vijeca,

- druge opce akte koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona, propisa i ovog Statuta.

Članak 52.

Statut je osnovni opći akt Zavoda.

Izmjene i dopune Statuta donose se u formi statutarne odluke na nacin i po postupku predvidenim za donošenje Statuta.

Statut Zavoda ne može biti u suprotnosti sa zakonom, a ostali akti Zavoda ne mogu biti u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

Za slucaj suprotnosti odredbi opcih akata sa odredbama zakona ili Statuta, primjenjuje se , do okoncanja postupka, odredbe važecih zakona.

Ukoliko nadležno ministarstvo u postupku nadzora utvrdi da je opci akt ili Statut u suprotnosti sa Ustavom, zakonom ili drugim propisom obustavit ce ga od izvršenja i u roku od mjesec dana predložiti Vladi Republike Hrvatske da sporni akt poništi ili ukine.

Članak 53.

Ravnatelj Zavoda dužan je donijeti opci akt kojim se ureduju uvjeti i nacin obavljanja javne službe, u roku od 30 dana, od dana donošenja odluke Upravnog vijeca Zavoda kojom ce se utvrditi koje poslove Zavod obavlja kao javnu službu sa javnim ovlastima , te u daljnjem roku od 8 dana isti dostaviti nadležnom ministarstvu.

Članak 54.

Opci akti objavljuju se na oglasnoj ploci Zavoda a stupaju na snagu osmog dana od objave, osim ako iz osobito opravdanih razloga opcim aktom nije odredeno da opci akt stupa na snagu danom objave.

Članak 55.

Tumacenje pojedinih odredaba Statuta i drugih opcih akata daje Upravno vijece.

OSTALE ODREDBE

Članak 56.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci cije bi priopcavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Zavoda ili njegovom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenika.

Poslovnu tajnu dužni su cuvati svi zaposlenici koji na bilo koji nacin saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Članak 57.

Poslovnom tajnom smatraju se :

- dokumenti koje ravnatelj utvrdi poslovnom tajnom;

- podaci koje nadležno tijelo državne vlasti kao povjerljive priopci Zavodu;

- mjere i nacin postupanja u slucaju nastanka izvanrednih okolnosti;

- dokumenti koji se odnose na obranu;

- plan fizicko - tehnicke zaštite zaposlenika i imovine Zavoda;

- drugi podaci cije bi priopcavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Zavoda, njegovog osnivaca , te drugih tijela državne vlasti.

Članak 58.

Podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopcavati ravnatelj, predsjednik Upravnog vijeca ili osoba koju isti ovlaste.

O cuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

Povreda dužnosti cuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

Zaposlenici Zavoda:

Članak 59.

Zaposlenici Zavoda ostvaruju prava iz rada i po osnovi rada prema zakonu i kolektivnom ugovoru.

Pravo je zaposlenika za nesmetano i slobodno sindikalno organiziranje i djelovanje u ostvarenju i zaštiti svojih prava i interesa, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i drugim opcim aktima.

Zavod danom upisa u sudski registar kao pravni sljednik upravne organizacije Zavod za obnovu Dubrovnika preuzima njena prava i obveze, sredstva i zaposlenike.

Zaposlenike iz stavka 3. ovog clanka ravnatelj je dužan rasporediti u roku od 6 mjeseci.

Čuvanje dokumentacije:

Članak 60.

Zavod cuva dokumentaciju, registraturnu i arhivsku gradu u skladu s propisima o zaštiti arhivske grade.

Za slucaj prestanka rada Zavoda dokumentacija, registraturna i arhivska grada predat ce se osnivacima ili arhivskoj ustanovi koju odrede osnivaci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Danom upisa u sudski registar pocinje sa radom Javna ustanova Zavod za obnovu Durovnika a prestaje s radom upravna organizacija sa svojstvom pravne osobe Zavod za obnovu Dubrovnika osnovana odlukom Skupštine opcine Dubrovnik 1979. godine .

Mandat privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja prema odredbama Zakona i ovog Statuta.

Članak 62.

Upravno vijece i ravnatelj ce donijeti opce akte Zavoda iz clanka 51. ovog Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta Zavoda.

Članak 63.

Do donošenja Statuta i opcih akata Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika primjenjivat ce se odredbe Statuta i opcih akata upravne organizacije Zavod za obnovu Dubrovnika ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o obnovi ugrožene spomenicke cjeline Dubrovnika i Zakona o ustanovama.

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploci Zavoda.

UPRAVNO VIJECE ZAVODA

Predsjednik

dr.sc. Antun Vujic

Službena zabilješka:

Utvrduje se da je izvorni tekst Statuta javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnik objavljen na oglasnoj ploci Zavoda 19.veljace 2002. godine.

Privremeni ravnatelj Zavoda

mr.sc. Vjekoslav Vierda