>
Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika

Na temelju članka 23. st.1.al.4. i članka 51.st.1.al. 1 Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika Upravno vijeće Zavoda za obnovu Dubrovnika na prijedlog ravnateljice,  na  III.  sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine donosi sljedeći:

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA

ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim Pravilnikom pobliže se utvrđuje  unutarnje ustrojstvo Zavoda za obnovu Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, poslovi i zadaci koji se u njima obavljaju, koeficijenti za obračun plaće pojedinog radnog mjesta, te broj zaposlenika Zavoda potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda i posebni uvjeti za radna mjesta, te druga pitanja od značaja za rad Zavoda.

Članak  2.

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug ustrojstvenih jedinica  i potreban broj zaposlenika utvrđen je tako da Zavod može obavljati poslove iz svog djelokruga rada stručno, djelotvorno i racionalno.

Na pojedinom radnom mjestu ne može se zasnovati radni odnos s više zaposlenika nego što je utvrđeno ovim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ).

Glava II

OSNOVE USTROJA

Članak 3.

Djelatnost Zavoda ostvaruje se obavljanjem poslova  pojedinog radnog mjesta unutar njegovih ustrojbenih jedinica.

Pod poslovima  se podrazumijeva skup istih ili srodnih operacija u okviru redovitog rada i poslovanja Zavoda na kojima radi jedan ili više zaposlenika odgovarajućih stručnih i drugih sposobnosti u redovnom radnom vremenu.

Sistematiziranje poslova i radnih mjesta podrazumijeva njihovo razvrstavanje po određenim skupinama na osnovi srodnosti i povezanosti poslova i zadaća pojedinog radnog mjesta.

Članak 4.

U Zavodu zaposlenici zasnivaju radni odnos radi obavljanja poslova radnih mjesta utvrđenih ovim Pravilnikom.

Članak 5.

U Zavodu zaposlenici zasnivaju radni odnos na pojedinim radnim mjestima zavisno od:

-          stupnja složenosti poslova i zadataka pojedinog radnog mjesta

-          potrebne razine stručnog znanja za obavljanje poslova i radnih zadataka

određenog radnog mjesta

-          važnosti poslova i zadataka određenog radnog mjesta.

Članak 6.

Osim općih uvjeta  za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, utvrđuju se slijedeći posebni uvjeti:

-          stručna sprema određenog zanimanja

-          potrebno radno iskustvo

-          posebna stručna znanja za stručno obavljanje poslova

-          druga znanja koja su u funkciji obavljanja poslova.

Članak 7.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda u smislu čl.18. Statuta ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojbene jedinice:

-          Ured ravnatelja/ice

-          Odjel tehničkih poslova

-          Odjel administrativnih – zajedničkih poslova

Glava III

DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH

JEDINICA

PREGLED RADNIH MJESTA

I          URED RAVNATELJA/ICE

Članak  8.

Poslove u  Uredu ravnatelja/ice obavljaju zaposlenici na sljedećim radnim mjestima:

-          ravnatelj/ica

-          administrativni referent/ica – tajnik/ca ureda ravnatelja

Članak 9.

I.a) Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica  vodi rad i poslovanje Zavoda prema odredbama 26.-29. Statuta Zavoda.

Uvjeti: prema odredbama čl.31. Statuta.

Broj izvršitelja :1

Koeficijent za obračun plaće:  3,71 ( sukladno odluci gradskog vijeća )

I b) Administrativni referent/ica-tajnik/ica Ureda ravnatelja/ice

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          zaprima, otprema i arhivira svu poštu Zavoda, te istu po nalogu ravnatelja/ice prosljeđuje nadležnim sektorima, odnosno zaposlenicima,

-          uspostavlja telefonske veze i vodi potrebne bilješke i zapisnike,

-          regulira prijem stranaka i daje im potrebne informacije,

-          obavlja prijepise i piše po diktatu,

-          vodi očevidnik o sastancima,

-          organizira obavljanje općih poslova vezanih za održavanje zgrade i imovine Zavoda,

-          ispisivanje putnih naloga,

-          nadzire ulaz , izlaz i evidenciju  stranaka ,

-          vrši nadzor dolaska zaposlenika na posao i s posla,

-          službenik je za ostvarivanje prava na pristup informacijama

-          obavlja tajničke poslove i poslove za  ravnatelja/icu Zavoda,

-          obavlja i druge administrativno tehničke poslove po nalogu ravnatelja/ice,

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici.

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema društvenog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          dobro poznavanje strojopisa i rada na računalu,

-          poznavanje jednog svjetskog jezika.

Broj izvršitelja :  1

Koeficijent za obračun plaće:  1,71

II         ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA

Članak  10.

U Odjelu za tehničke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

-          prikupljanje i obrada podataka relevantnih za izvršenje  poslova i zadataka u obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika,

-          priprema poslova na obnovi,

-          izrada razne dokumentacije vezane za organizaciju pripreme, izvođenja i praćenja radova, za izvješća i druge informacije o tehničkim poslovima obnove,

-          izrada stručno tehničkih uvjeta za provedbu postupaka nabave,

-          drugi poslovi, a osobito konzaltinga i inženjeringa,  koji su u funkciji obnove spomeničke cjeline Dubrovnika,

-          prikupljanje i obrada podataka iz oblasti obnove,

-          prikupljanje i svih drugih podataka o spomenicima do kojih se dolazi tijekom rada na obnovi spomenika i drugim poslovima iz djelatnosti,

-          pohranjivanje i klasifikacija, te drugi poslovi u funkciji upoznavanja stručne i opće javnosti s relevantnim podacima,

-          suradnja sa nadležnim institucijama u pogledu pripreme projekata za prijavu na fondove EU-e

-          sudjelovanje u radu oko pripremanja i vođenja Stručno savjetodavnog povjerenstva i drugih stručnih tijela vezanih za obnovu.

Članak  11.

Poslove Odjela za tehničke poslove obavljaju zaposlenici raspoređeni  na slijedećim radnim mjestima:

a)      Viši savjetnik/ica  za poslove pripreme i nadzora,

b)      Savjetnik za poslove pripreme i nadzora

c)      Viši stručni suradnik za poslove pripreme i nadzora

d)     Viši referent za poslove pripreme i nadzora

e)      Viši referent/ica  za tehničku dokumentaciju,

f)       Administrativni referent/ica.

Članak  12.

II a) Viši savjetnik/ica  za poslove pripreme i nadzora

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          organizira poslove pripreme, izrađuje programe i raščlambe pripremnih i istražnih radova,

-          priprema podloge za ugovaranje projekata u skladu s tehničkim i posebnim uvjetima,

-          predlaže i koordinira izradu specijalističkih studija, prostornih planova i urbanističkih projekata, po potrebi sudjeluje u izradi programskih studija,

-          nadzire izradu projektne dokumentacije, te ovjerava račune i situacije projektnih organizacija i angažiranih instituta, zavoda i sl.,

-          organizira procese proširenja baze podataka Zavoda te transformira iste u GIS podloge

-          sudjeluje u ispitivanju objekata, materijala i tla, te podnosi izvještaje o radu istraživačkih organizacija,

-          predlaže optimalne tehničke metode sanacije i seizmičkog ojačanja objekata,

-          u stručnom dijelu sudjeluje u pripremi postupaka nabave i analizi ponuda, te daje prijedloge za odlučivanje o istim,

-          prati ostvarenje ugovora i poduzima mjere u slučaju neizvršenja ugovornih obveza,

-          sudjeluje u izradi programa i planova i prati njihovo izvršenje,

-          sudjeluje u stručnoj analizi ponuda izvoditelja posebno sa stajališta organizacije i tehnologije izvedbe,

-          organizira i obavlja nadzor nad izvedbom radova sanacije građevine i ostalih radova osobito u pogledu kvalitete, dinamike i troškova u skladu s ugovornom dokumentacijom,

-          koordinira i održava punu suradnju s voditeljem gradilišta, te usmjerava poslove i zadatke nadzora u cilju uspješnog ostvarenja radova na obnovi,

-          osigurava očevidnik građevinske dokumentacije na gradilištu, te ovjeravanje građevinskih knjiga, dnevnika i potpisuje situacije izvoditelja radova,

-          pribavlja potrebne suglasnosti i dozvole od nadležnih organa,

-          koordinira radom na poslovima tehničke pripreme,

-          po potrebi, u okviru svojih ovlaštenja, organizira i obavlja nadzor nad izvođenjem radova sanacije građevine i ostalim radovima, osobito u pogledu kvalitete i dinamike u skladu s ugovorima, te sukladno tome obavlja sve potrebne poslove vezano za nadzor, koordinaciju i praćenje investicije,

-          sudjeluje u tehničkom pregledu i tehničkom prijemu građevina s osiguranjem potrebite odgovarajuće dokumentacije

-          redovito prati i educira se u pogledu upravljanja projektima financiranim iz fondova EU-a.

-          obavlja poslove vezane uz pripremu projekata za apliciranje na fondove EU-a.

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice ,

-          za svoj rad odgovoran/a je  ravnatelj/ici.

Uvjeti :

-          magistar-inženjer arhitekture ili građevinarstv ili stručni specijalist i  3 godine radnog iskustva na odogovarajućim poslovima nakon položenog stručnog ispita.

Posebna znanja :

-          položen stručni ispit ,

-          poznavanje engleskog jezika,

-          položen vozački ispit “B” kategorije.

Broj izvršitelja: 4

Koeficijent za obračun plaće:  3,00

II b)  Savjetnik /ica za poslove pripreme i nadzora

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          organizira rad na sanaciji objekata i obavlja stalni stručni nadzor nad radovima sanacije u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera),

-          sudjeluje u stručnoj analizi ponuda izvoditelja posebno sa stajališta organizacije i tehnologije izvedbe,

-          brine o ostvarenju programa u skladu s dinamičkim planovima i projektnom dokumentacijom,

-          organizira i obavlja nadzor nad izvedbom radova sanacije građevine i ostalih radova osobito u pogledu kvalitete, dinamike i troškova u skladu s ugovornom dokumentacijom,

-          koordinira i održava punu suradnju s voditeljem gradilišta, te usmjerava poslove i zadatke nadzora u cilju uspješnog ostvarenja radova na obnovi,

-          osigurava očevidnik građevinske dokumentacije na gradilištu, te ovjeravanje građevinskih knjiga, dnevnika i potpisuje situacije izvoditelja radova,

-          koordinira stručne poslove sa  Upravom za zaštitu kulturne baštine-Konzervatorski odjel u Dubrovniku,

-          brine o pravodobnom izvođenju dopunskih istražnih radova za vrijeme izvođenja radova,

-          obavlja stalni nadzor i analizira organizaciju i tehnološki proces izvođenja građevinskih radova, te proučava i predlaže načine racionalnijih izvođenja,

-          upozorava o potrebama izmjene i dopune projektne dokumentacije,

-          sudjeluje u izradi investicijskih programa,

-          izrađuje dinamičke planove izvođenja radova, te podnosi izvještaje o stanju i problematici istih,

-          po potrebi, organizira, koordinira i vodi poslove pripreme  u svim fazama i vrstama dokumentacije,

-          obavlja poslove vezane uz pripremu projekata za apliciranje na fondove EU-a.

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice,

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici .

Uvjeti:

-          magistar-inženjer arhitekture ili građevinarstv ili stručni specijalist i  3 godine radnog iskustva na odogovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          položen stručni ispit,

-          poznavanje engleskog jezika,

-          položen vozački ispit “B” kategorije.

Broj izvršitelja:  2

Koeficijent za obračun plaće:  2,70

II c) Viši stručni suradnik

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          organizira poslove pripreme, izrađuje programe i raščlambe pripremnih i istražnih radova,

-          priprema podloge za ugovaranje projekata u skladu s tehničkim i posebnim uvjetima,

-          predlaže i koordinira izradu specijalističkih studija, prostornih planova i urbanističkih projekata, po potrebi sudjeluje u izradi programskih studija,

-          organizira procese proširenja baze podataka Zavoda te transformira iste u GIS podloge

-          sudjeluje u ispitivanju objekata, materijala i tla, te podnosi izvještaje o radu istraživačkih organizacija,

-          predlaže optimalne tehničke metode sanacije i seizmičkog ojačanja objekata,

-          u stručnom dijelu sudjeluje u pripremi postupaka nabave i analizi ponuda, te daje prijedloge za odlučivanje o istim,

-          prati ostvarenje ugovora i poduzima mjere u slučaju neizvršenja ugovornih obveza,

-          sudjeluje u izradi programa i planova i prati njihovo izvršenje,

-          pribavlja potrebne suglasnosti i dozvole od nadležnih organa,

-          koordinira radom na poslovima tehničke pripreme,

-          kontrolira projektnu dokumentaciju te ukazuje na potrebe izmjene ili dopune

-          izrađuje dinamičke planove izvođenja radova, te podnosi izvještaje o stanju i problematici istih,

-          obavlja poslove vezane uz pripremu projekata za apliciranje na fondove EU-a.

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice ,

-          za svoj rad odgovoran/a je  ravnatelj/ici.

Uvjeti: - magistar-inženjer arhitekture ili građevinarstv ili stručni specijalist i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanje engleskog jezika

-          položen vozački ispit „B“ kategorije

Broj izvršitelja: 3

Koeficjent za obračun plaće: 2,53

II d) Viši referent za poslove pripreme i nadzora

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          pomaže i surađuje pri organiziranju poslova pripreme, izrade programa i raščlambe pripremnih i istražnih radova,

-          pomaže i surađuje u pripremi podloge za ugovaranje projekata u skladu s tehničkim i posebnim uvjetima,

-          sudjeluje u izradi karte povredljivosti objekata,

-          sudjeluje u ispitivanju objekata, materijala i tla

-          sudjeluje u praćenju ostvarenja ugovora i pomaže pri poduzimanju mjera u slučaju neizvršenja ugovornih obveza,

-          pomaže u organizaciji procesa proširenja baze podataka Zavoda te samostalno koristi alate za transformaciju istih u GIS podloge

-          sudjeluje u izradi programa i planova i prati njihovo izvršenje,

-          pomaže pri pribavljanju potrebne suglasnosti i dozvole od nadležnih organa,

-          sudjeluje  u  poslovima tehničke pripreme,

-          surađuje i pomaže pri kontroli projektne dokumentacije

-          surađuje pri izradi dinamičkih planova izvođenja radova

-          obavlja poslove vezane uz pripremu projekata za apliciranje na fondove EU-a.

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice ,

-          za svoj rad odgovoran/a je  ravnatelj/ici.

Uvjeti: - sveučilišni prvostupnik – inženjer građevinarstva ili arhitekture ili stručni prvostupnik i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanje engleskog jezika

-          položen vozački ispit „B“ kategorije

Broj izvršitelja: 1

Koeficjent za obračun plaće: 1,93

II e)  Viši referent za tehničku dokumentaciju

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          prikuplja, obrađuje i pohranjuje tehničku dokumentaciju, vodi arhivu matrica i arhivu projekata,

-          provodi kontrolu sadržaja i kvalitete  novoizrađene arhitektonske snimke u digitalnoj formi,

-          vodi, uređuje i dopunjava arhivu digitalno obrađene dokumentacije,

-          organizira mikrofilmiranje matrica postojećeg stanja odnosno prijenos podataka sa CD-a u suradnji  sa službama Ministarstva kulture,

-          brine o zaštiti dokumentacije, vodi očevidnik, te knjigu posudbi dokumentacije,

-          obavlja tehničko administrativne poslove vezane za projektnu dokumentaciju,

-          šifrira i pohranjuje, te vodi brigu  o matricama i izvornicima tehničke dokumentacije,

-          sređuje i ažurira podatke o dokumentaciji, vodi brigu o obnavljanju kopija CD-a,

-          obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za arhivu i njezino korištenje,

-          izrađuje i vodi statističke podatke o dokumentaciji,

-          izrađuje kopije, prijepise i slično,

-          temeljem izrađene  dokumentacije postupno korigira i unosi točne podatke u bazu podataka GIS-a Dubrovnika,

-          obavlja poslove vezane uz pripremu projekata za apliciranje na fondove EU-a.

-          po potrebi iz dokumentacije izlučuje potrebne podloge i vadi specifične podatke za potrebe izrade planova i projekata u obnovi,

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice,

-          za svoj rad odgovoran je ravnatelju/ici.

Uvjeti:

-          sveučilišni prvostupnik – inženjer arhitekture, građevinarstva ili strojarstva ili stručni prvostupni   i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanje rada na računalu,

-          poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršitelja: 1

Koeficijent za obračun plaće:  1,93

II f) Viši referent za poslove informatike

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          vodi izradu GIS baze podataka

-          razvija GIS bazu podataka

-          radi na sustavnom unošenju podataka u GIS bazu

-          organizira prikupljanje, obradu, prikaz, arhiviranje i druge poslove vezane za dokumentaciju iz oblasti obnove

-          obavlja i ostale informatičke poslove

-          surađuje s drugim ustanovama u dijelu zajedničkih interesa za kompatibilnošću baza podataka i mogućnošću prijenosa,

-          vodi računa o zakonitosti informatičkog poslovanja Ustanove

-          razvija  i održava procedure zaštite podataka

-          održava informatičku opremu

-          organizira i brine o pravilnom radu programskih paketa neophodnih za učinkoviti rad Ustanove

-          radi na održavanju i ažuriranju web stranice Ustanove

-          organizira i brine o popravcima informatičke opreme

-          koordinira nabavku gotovih programskih alata ili izradu kod drugih specijaliziranih firmi

-          redovito se i pravovremeno educira za potrebe adekvatnog obavljanja svih navedenih poslova

-          radi i na ostalim informatičkim poslovima

-          radi i ostale poslove po nalogu ravnatelja

-          za svoj rad odgovoran je ravnatelju/ici Zavoda

Uvjeti:

-          sveučilišni prvostupnik – inženjer informacijske tehnologije ili stručni prvostupnik i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

- Izvrsno znanje rada u GIS programskom paketu (dokaz)

- Poznavanje rada s bazama podataka

- znanje engleskog jezika

Broj izvršitelja: 1

Koeficijent za obračun plaće:  1,93

II g) Administrativni referent/ica

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          obavlja administrativne i tehničke poslove,

-          obavlja pisanje po diktatu i prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,

-          obavlja poslove zapisničara za potrebe odjela, izrade određenih izvješća i priopćenja,

-          obavlja poslove preslika, dostave i druge administrativno tehničke poslove ,

-          administrativni je tajnik/ica Stručno savjetodavnog povjerenstva  za obnovu Dubrovnika,

-          obavlja poslove zaštite na radu,

-          po potrebi i po nalogu ravnateljice vrši administrativne poslove za potrebe imovinsko pravnih poslova

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici Zavoda .

Uvjeti:

-          srednja stručna sprema društvenog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          dobro poznavanje strojopisa i rada na računalu,

-          poznavanje engleskog  jezika,

-          stručni ispit za zaštitu na radu

Broj izvršitelja:1

Koeficijent za obračun plaće:  1,71

III       ODJEL  ADMINISTRATIVNIH-ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Članak 13.

U Odjelu  za administrativne-zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi:

-          praćenje propisa,

-          imovinsko pravni poslovi,

-          kadrovski i opći poslovi,

-          poslovi vezani za opsluživanje rada Upravnog vijeća Zavoda,

-          poslovi financijskog inženjeringa,

-          drugi poslovi u funkciji prikupljanja i distribucije sredstava potrebnih obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika,

-          poslovi informacijskog centra tj. osiguravanja informatičke podrške sektorima,

-          praćenje i raščlamba podataka, te u tom smislu izrada i pribavljanje potrebnih programa.

Članak 14.

Poslove Odjela administrativnih-zajedničkih poslova obavljaju zaposlenici raspoređeni na slijedećim radnim mjestima:

a)      Viši savjetnik/ica za pravne poslove

b)       Savjetnik/ica za financijske poslove¸

c)      Viši stručni suradnik za pravne poslove

d)     Referent za računovodstvene poslove

e)   Referent/ica za kadrovske i opće poslove

f)   Spremač/ica

Članak 15

III a) Viši savjetnik/ica za pravne poslove

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          organizira pravne i kadrovske poslove,

-          poduzima mjere i radnje za zakonito i pravovremeno i koordinirano obavljanje pravnih  poslova

-          obrađuje nacrte općih akata Zavoda,

-          organizira i priprema provedbu postupaka nabave i svih aktivnosti u vezi s tim,

-          redovito se educira po pitanju provođenja postupaka javne nabave kao i ostalih pravnih poslova

-          priprema, odnosno sudjeluje u sastavljanju dopisa, odluka, zaključaka i ugovora,

-          tajnik/ca je Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika te vodi zapisnik Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika

-          organizira pripremu materijala za sjednice Upravnog vijeća,

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice,

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici.

Uvjeti:

-          magistar prava i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanje engleskog jezika.

-          poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja : 1

Koeficijent za obračun plaće: 3,00

III b) Savjetnik/ica za financijske poslove

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          surađuje sa osnivačima, suinvestitorima i donatorima radi usklađenja planova obnove i njihova financiranja,

-          sudjeluje u izradi programa obnove,

-          izrađuje godišnje financijske planove obnove i izvješća o njihovoj realizaciji,

-          sudjeluje u izradi investicijskih programa za pojedinačne projekte obnove,

-          poduzima mjere i radnje za zakonito, pravovremeno i koordinirano obavljanje financijskih  poslova,

-          prati financijske propise poslovanja,

-          obavlja  poslove vezane za  materijalna prava zaposlenika,

-          izrađuje ekonomske analize po strukturi poslova, te analize utrošenih sredstava,

-          izrađuje statistička izvješća,

-          brine se o prilivu sredstava i dinamici trošenja, po programima,

-          kontrolira izvršenje zaključenih ugovora i usluga, provodi plaćanja i vodi blagajnu,

-          sudjeluje u provedbi postupka javne nabave,

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice

-          za svoj rad odgovoran je ravnateljicu/ici.

Uvjeti :  - magistar ekonomije i najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja :- poznavanje  engleskog jezika,

- poznavanje rada na računalu.

Broj izvršitelja : 1

Koeficijent za obračun plaće: 2,70

III c) Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          sudjeluje u obavljanju pravnih i kadrovskih poslova,

-          sudjeluje u poduzimanju mjera i radnji za zakonito i pravovremeno i koordinirano obavljanje pravnih  poslova

-          sudjeluje u obrađivanju nacrta općih akata Zavoda,

-          sudjeluje u organiziranju i pripremi provedbe postupaka nabave i svih aktivnosti u vezi s tim,

-          priprema, odnosno sudjeluje u sastavljanju dopisa, odluka, zaključaka i ugovora,

-          sudjeluje u organiziranju pripreme materijala za sjednice Upravnog vijeća,

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice,

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici.

Uvjeti:

-          magistar prava i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanje engleskog jezika.

-          poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja : 1

Koeficijent za obračun plaće: 2,53

III d) Referent za računovodstvene poslove

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-     organizira i obavlja sve poslove računovodstva,

-          prati propise iz oblasti računovodstvenog poslovanja,

-          poduzima mjere i radnje za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova,

-          kontira i knjiži svu knjigovodstvenu dokumentaciju - knjiga ulaznih i knjiga izlaznih računa,

-          knjiži osnovna sredstava Zavoda i sitan inventar,

-          usklađuje glavnu knjigu s pomoćnim knjigama,

-          usklađuje aktivu i pasivu sredstava,

-          obavlja i usklađivanje potraživanje i obveza,

-          izrađuje periodične obračuna i bilancu,

-          vodi arhivu računovodstvene dokumentacije,

-          redovito se educira za potrebe obavljanja računovdstvenih usluga

-          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja/ice.

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici Zavoda

Uvjeti :

-          srednja stručna sprema ekonomskog smjera i najmanje jedna godina rada na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanje rada na računalu

-          poznavanje engleskog jezika

Broj izvršitelja :1

Koeficjent za obračun plaće: 1,71

III e) Referent/ica za kadrovske i opće poslove

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          obavlja poslove i zadatke u svezi  prava, obveza i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, a u složenijim poslovima po uputama voditelja poslova,

-          obavlja kadrovske poslove,

-          vodi i ažurira kadrovski očevidnik (radni odnosi, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i dr.),

-          obavlja administrativne i tehničke poslove,

-          obavlja administrativne poslove vezane uz provođenje javne nabave

-          educira se i redovito usvaja znanja potrebna za sudjelovanje u procesu provođenja javne nabave

-          obavlja i druge poslove u skladu s uputama i nalozima  ravnatelja/ice Zavoda

-          za svoj rad odgovoran/a je ravnatelju/ici Zavoda

Uvjeti :

-          srednja stručna sprema upravno pravnog ili ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Posebna znanja:

-          poznavanja rada na računalu

-          poznavanje engleskog jezika

Broj izvršitelja:1

Koeficijent za obračun plaće:  1,71

III f) Spremač/ica

Poslovi, ovlasti i odgovornosti:

-          svakodnevno održava čistoću poslovnih prostorija, kancelarijskog namještaj i sanitarnih prostora,

-          obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ravnatelja/ice Zavoda,

-          za svoj rad odgovorna je ravnatelju/ici Zavoda.

Uvjeti: osmogodišnja škola (NSS)

Broj izvršitelja :1

Koeficijent za obračun plaće:  1,04

Glava IV

UPRAVLJANJE ZAVODOM

Članak 16.

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda.

Radom Zavoda neposredno rukovodi ravnatelj/ica i za svoj rad je odgovoran/a Upravnom vijeću  Zavoda odnosno Predstavničkom tijelu Grada Dubrovnika.

U cilju koordinacije rada za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova i prijedloga o pojedinim pitanjima iz djelokruga Zavoda ravnatelj/ica može sazivati Kolegij čiji sastav, mjesto, vrijeme i tematiku određuje ravnatelj/ica, a po potrebi može osnovati i radnu grupu.

Glava V

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Zaposlenicima Zavoda za obavljanje poslova i zadataka radnih mjesta na koje su raspoređeni pripada plaća koja čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće u skladu sa zakonom i općim aktom Zavoda.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika od dana  01. 06. 2006., koji je

Izmijenjen i dopunjen na sjednicama Upravnog vijeća 20. 02. 2008., 02. 03. 2010., 30. 06. 2010., 09. 03. 2011., 09. 07. 2012. i 12. 06. 2013.

Sa svim zaposlenicima Zavoda sklopit će se ugovori o radu sukladno ovom Pravilniku u roku od 30 dana od stupanja na snagu istog.

Obvezuje se ravnatelj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti ugovore o radu radnika sa ovim Pravilnikom.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća

akademik prof. dr.sc. Nenad Vekarić

______________________