>
IZVJEŠĆE O RADU I UTROŠENIM SREDSTVIMA ZA 2014.

UVOD

Prethodnu 2014. obilježilo je donošenje Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 20. veljače 2014., preispitivanje suglasnosti s Ustavom RH članka 36. povodom prijedloga Društva prijatelja dubrovačke starine, te sredinom ljeta ( 18. 07.2014.) donošenje Odluke Ustavnog suda RH kojom je ukinut citirani članak. Zakonom je u bitnom izmijenjena visina osnivačkih udjela (omjer osnivačkih udjela je: Grad Dubrovnik 55%, Republika Hrvatska 35% i Dubrovačko-neretvanska županija 10%, umjesto dotadašnjih 20; 60; 20), način financiranja zaštite kulturnih dobara- programa obnove, na način da program prema članku 43. financira Grad Dubrovnik u visini od najmanje 50% neto prihoda od ulaznica na zidine, struktura Upravnog vijeća odnosno broj predstavnika u Upravnom vijeću kao tijela upravljanja Zavodom sukladan je novom omjeru osnivačkih udjela i po prvi put u Upravno vijeće imenuje se predstavnik zaposlenika Zavoda. Način financiranja plaća i materijalnih sredstava za rad Zavoda ostao je nepromijenjen i isti financiraju osnivači razmjerno postotku svojih osnivačkih udjela.

U rujnu 2013. osnivačima dostavljeni Prijedlog Programa obnove … za 2014. značajno se revidirao i prilagodio za prvo tromjesečje 2014., te je kao Prijedlog privremenog programa obnove… za razdoblje od 01.01. do 31. 03. usvojen 24. prosinca 2013. (dopisnim glasovanjem) a s ciljem stvaranja preduvjeta za rad ovog Zavoda i obavljanje njegove osnovne djelatnosti – obnove spomeničke cjeline.

Program obnove… za 2014. donijet je na prvoj sjednici Upravnog vijeća u novom sazivu dana 28. travnja 2014. Na istoj sjednici, prema usvojenom dnevnom redu, predmet razmatranja trebali su biti: - prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima osnivača i osnivača sa Zavodom, - prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Zavoda kao temeljenog općeg akta Zavoda, usklađivanje kojeg je člankom 35. Zakona propisano kao obveza u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona tj. do 20. svibnja 2014.,- te prijedlog Ugovora koji su osnivači sa Zavodom dužni sklopiti prilikom donošenja godišnjeg programa. S obzirom da je stupanjem na snagu Zakona Zavod, temeljem prevladavajućeg većinskog udjela u vlasništvu Grada Dubrovnika, postao ustanova u kulturi Grada Dubrovnika, Upravnom vijeću je predložena Odluka o utvrđivanju koeficijenata za izračun plaća zaposlenika Zavoda i primjena Kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Dubrovnika a donošenjem koje bi plaće i druga prava zaposlenici imali na nivou ostalih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika ( Linđo, Muzeji, Ljetne igre, Orkestar …). Međutim, razmatranje svih navedenih prijedloga, potrebnih i nužnih za rad i obavljanje osnovne djelatnosti Zavoda, odgođeno je do donošenja konačne odluke Ustavnog suda RH. Odluka Ustavnog suda RH je donijeta 18. srpnja 2014. a na dan sastavljanja ovog izvješća stanje je ostalo nepromijenjeno, tako da Zavod nije u mogućnosti provesti potrebna i nužna usklađivanja, a niti ispoštivati ostale zakonske obveze.

Ovo Izvješće o realizaciji programa obnove…za 2014. odnosi se na realizaciju programa donijetog na sjednici Upravnog vijeća 28.04.2014., koji je tijekom godine zbog objektivnih uvjeta izvođenja radova i ostvarenih prihoda i potrebnih usklađivanja, izmijenjen Rebalansom I (16. 10. 2014.), Rebalansom II (24.11.2014) i na kraju godine sa stanjem na dan 31. 12. 2014. Rebalansom III (čije razmatranje i usvajanje prethodi usvajanju ovog izvješća). Temeljem usklađivanja financijskog plana … mijenjao se sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Plan javne nabave za 2014.

U izuzetno teškoj godini kakva je objektivno bila 2014., u Zavodu smo uz velike napore "doveli" godinu do kraja, smatramo uspješno u pogledu realizacije Programa .., koji u financijskom dijelu od osnivanja Zavoda nije nikad bio manji.

Članak 4. Zakona (NN 128/99) glasi "Spomenička cjelina i njezina obnova od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu", pa smatramo da ovo Izvješće treba biti poticaj predstavnicima osnivača u Upravnom vijeću Zavoda da se zauzmu kako bi se poštivao Zakon, kako u međusobnim odnosima osnivača tako i u odnosima prema Zavodu. Osobito to smatramo obvezom onih koji su donošenje ovakvog Zakona inicirali.

I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA

Financiranje Programa obnove za 2014. godinu izvršeno je od strane Grada Dubrovnika i suinvestitora, u iznosima navedenim u tablici 1.

Tablica 1.

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA PLAN 2014. REALIZACIJA 2014. %

1.1 Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika 3.093.694,01 3.093.694,01 100

1.2 Ostali prihodi

1. Biskupija dubrovačka 500.000,00 300.851,85 60

2. Župa Velike Gospe 50.000,00 0,00 0

3. Društvo prijatelja Dubrovačke starine 1.790.000,00 1.774.826,15 99

1.3 Povrat uloženih sredstava u obnovu 160.000,00 217.839,26 136

1.4 Vlastiti prihodi 20.000,00 25.100,00 125

1.5 Raspoloživa sredstva iz 2013.godine 551.473,68 551.473,68 100

UKUPNO 6.165.167,69 5.963.784,95

Obrazloženje:

1.1. Grad Dubrovnik, u svom godišnjem proračunu određuje ukupan iznos za financiranje Programa i funkciju Zavoda. Svoju participaciju ne uplaćuje u tranšama, nego temeljem zahtjeva koje Zavod za obnovu Dubrovnika podnosi, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije o stupnju dovršenosti radova po pojedinoj stavci Programa (ispostavljene i ovjerene situacije izvoditelja), obračunu plaća i materijalnih troškova. Uz iznos naveden u tablici 1., Grad Dubrovnik je za plaće i materijalne troškove sudjelovao sa iznosom 878.048,69 kuna.

1.2.1. Planirana participacija Biskupije dubrovačke za sanaciju Biskupske palače realizirana su temeljem zahtjeva za refundaciju Zavoda u dva obroka, i to:

- 24. travnja 2014. – 200.000,00 kn;

- 14. svibnja 2014. – 100.851,85 kn.

1.2.3. Temeljem ugovora (dva) s Društvom, za radove na Crkvi Sv.Vlaha, Društvo je doznačilo sredstva Zavodu i to:

- za radove treće faze obnove – 1.217.473,65 kn;

- za radove četvrte faze obnove – 557.352,50 kn.

Grafički prikaz strukture prihoda u 2014. godini

2. RASHODI

Pregled utrošenih sredstava po Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2014. godinu, uključivši i rebalans 1, rebalans 2 i rebalans 3. istog, naveden je u tablici 2.

Tablica 2.

RED.BR. PROGRAM OBNOVE P L A N IZVRŠENO 2014 % (po planu)

2.1. Aseizmička sanacija blokova zgrada 892.182,26 861.268,51 96,54%

Interventni radovi 75.170,94

74.858,44 99,17%

2.2. Sanacija krovova 22.651,38 22.651,38 100,00%

2.3. Biskupska palača 2.210.000,00 2.102.118,31 95,12%

2.4. Crkava Sv.Križa 34.500,00 34.455,00 99,87%

2.5. Podzemlje katedrale i Bunićeve poljane 185.000,00 59.071,25 31,93%

2.6. Crkava Sv.Vlaha 1.790.000,00 1.781.076,15 99,50%

2.7. Knežev dvor 31.250,00 31.250,00 100,00%

2.8. Palača Restićeva 7 144.000,00 143.745,38 99,82%

2.9. Uspostava i održavanje akcelerog.mreže 70.000,00 70.000,00 100,00%

2.10. Sanacija pročelja muzeja Rupe 338.184,68 337.971,20 99,94%

2.11. Orlando, dokumentacija 276.228,43 243.125,00 88,02%

2.12. Crkva Gospe od Karmena 96.000,00 0,00 0,00%

U k u p n o 6.165.167,69 5.761.590,62 93,45%

Iz tablice je vidljivo da je stavka 2.5. Podzemlje katedrale…, znatno manje realizirana od planiranog, a iz razloga opisanih u tekstualnom dijelu ovog izvješća (II. Izvješće o realizaciji programa po objektima), a na stavci 2.12. Crkva Gospe od Karmena, usluga je izvršena ali nije ispostavljen račun do 31. prosinca.

Realizirana sredstva i izvedeni radovi po svim stavkama rashoda u prosjeku iznosi 93%.

Preostala manja sredstva po stavkama 2.1., 2.3., 2.5., i 2.12. planiraju se realizirati tijekom prvog tromjesječja 2015. godine.

II IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA PO OBJEKTIMA

2.1 Aseizmička sanacija blokova zgrada

Početkom 2014. godine ugovoren je nastavak izvođenja radova za blok B- 18, sve po okvirnom sporazumu sklopljenom 2011.god., te je sklopljen ugovor o provođenju nadzora. Ugovoreni su interventni radovi vezani za krovove, kamene kanale i fasade koje nisu u sklopu ranije izvedenih radova bili ugovarani, po zahtjevu Grada. Svi radovi su i izvršeni.

Kako je zbog isteka građevinske dozvole bilo potrebno započeti radove aseizmičke sanacije bloka Z-06 - na Ribarnici (dijelom u vlasništvu Grada) prije 10.12.2014.god., ugovorena je I. faza radova po okvirnom sporazumu sa tvrtkom CON-TEH d.o.o. Stručni i projektantski nadzor ugovoren je sa tvrtkom Canosa d.o.o. Ugovornim troškovnikom bilo je predviđeno injektiranje erodiranog, većim dijelom podmorskog temeljnog tla kamenog stubišta u svrhu osiguranja kompaktnosti, konsolidacije i povećanja statičke stabilnosti temeljnog stubišta. Nakon razgradnje dislociranih kamenih stuba ispred trijema prema moru utvrđeno je da su iste bile ugrađene na solidnom betonskom temelju, te da je isključivi uzrok dislokacije djelovanje morskih valova. Na betonskom temelju stuba, neposredno uz jugoistočni zid, izvedena je istražna bušotina s vađenjem jezgre radi snimanja stvarnog stanja strukture ziđa (koja prije demontaže nije mogla biti sagledana), njegovog kontakta s podvodnim tlom i samog tla, a o čemu je izrađeno geotehničko izvješće. S obzirom na utvrđeno stanje temelja stubišta i jugoistočnog zida koji je doživio značajne deformacije - pukotine, nadzorni inženjer je izradio rješenje za izvedbu sustava tri injektirana samobušiva geotehnička sidra-mikropilota usidrena u armiranobetonsku naglavnu gredu koja omogućuje prijenos opterećenja od zida zgrade, čime je jugoistočni zid zgrade osiguran od eventualnog daljnjeg slijeganja. Za predloženo rješenje izrađen je troškovnik i zatražena ponuda izvođača radova. Po dobivanju suglasnosti Konzervatorskog odjela na predloženo rješenje, sklopljen je dodatak ugovoru. Rok za završetak izvođenja radova bio je 23. prosinca, ali je zbog izmjena u vrsti i načinu izvođenja radova dodatkom ugovoru produžen do 31. siječnja 2015. godine.

Koordinaciju rada svih sudionika u obnovi: izvođača, projektantskog i stručnog nadzora, te konzervatorske službe, kao i praćenje realizacije vodila je Mihaela Skurić, dipl.ing. građ. Po odlasku djelatnice na rodiljni dopust, koordinaciju za objekt Z-06 preuzela je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

2.2. Sanacija krovova

Troškovi sanacije krovova u spomeničkoj cjelini Dubrovnika odnosili su se samo na dovršetak radova ugovorenih u 2013.godini. U Zavodu postoji evidencija 11 zahtjeva građana za uvrštenje u Program za obnovu krovova.

2.3. Biskupska palača

Nakon dovršetka konstrukcijske sanacije te provedenog javnog nadmetanja, 19. ožujka 2013. sklopljen je s tvrtkom "Građevinar-Quelin"d.d. okvirni sporazum za izvođenje završnih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na Biskupskoj palači u povijesnoj jezgri Dubrovnika, i to za razdoblje od tri godine.

Temeljem okvirnog sporazuma, 8. svibnja 2013., sklopljen je i I ugovor o izvođenju završnih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na Biskupskoj palači. Radovi su započeli krajem lipnja. Glavnina radova izvedenih u ovoj fazi , osim pripremnih i dovršenja grubih građevinskih radova, odnosi se na trasiranje, ugradnju svih potrebnih instalacija (vodovod i odvodnja, slaba i jaka struja, klimatizacija i ventilacija) i zatvaranje trasa te izvedbu pregrada i stropova. Također, nakon uklanjanja postojećih podova prizemlja i podruma te provedbe arheoloških istraživanja izvedena je podna betonska podloga i kompletna hidroizolacija. Izvođač nije uspio izvesti sve ugovorene radove I faze do konca 2013. godine, u najvećoj mjeri zbog arheoloških istraživanja koja su usporila izvođenje radova u prizemlju. Zahtjev Izvođača za produženje roka izvedbe Zavod za obnovu je smatrao opravdanim te ga je i prihvatio. Radovi po ovom Ugovoru okončani su do 12. svibnja 2014.

Temeljem okvirnog sporazuma, 12. svibnja 2014., sklopljen je II ugovor o izvođenju završnih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova na Biskupskoj palači. Radovi su odmah nastavljeni. Glavnina radova u ovoj fazi odnosi se na dovršenje radova žbukanja te pregrada i stropova u cijeloj palači, s naglaskom na dovršenje svih vrsta radova u potkrovlju i prizemlju. Izvođač nije uspio izvesti sve ugovorene radove I faze do konca 2013. godine, u najvećoj mjeri zbog dodatnih zahtjeva konzervatorske službe i restauratora, kao i zbog delikatnosti završnih radova i odabira materijala. Zahtjev Izvođača za produženje roka izvedbe Zavod za obnovu je smatrao opravdanim te ga je i prihvatio. Okončanje radova po ovom Ugovoru očekujemo do konca veljače 2015.

Zavod za obnovu Dubrovnika obavijestio je Biskupski ordinarijat da nije u mogućnosti osigurati sredstva za izvođenje konzervatorsko – restauratorskih radova na palači.

Projektantski nadzor ugovoren je s Zavodom za arhitekturu, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stručni nadzor nad izvođenjem radova elektroinstalacija ugovoren je s uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Stijepa Vojvode, dipl.ing.el.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova strojarskih instalacija ugovoren je s tvrtkom "M-projekt 2000" d.o.o.

Stručni nadzor nad radovima u ime investitora te praćenje realizacije i koordinaciju svih sudionika vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta

U studenome 2013.g. (nakon dobivene izmjene i dopune lokacijske dozvole) podnesen je Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Grada Dubrovnika, zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta za rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju i adaptaciju Biskupske palače i crkve sv. Kuzme i Damjana, a potvrda na glavni projekt Klasa: 361-03/13-02/85 izdana je 31. prosinca 2014.g.

Dopunu idejnog i glavnog projekta za ishođenje potrebnih dozvola kao i izradu svih potrebnih priloga za dobivanje izuzeća od bitnih zahtjeva za građevinu (zaštita od požara, zaštita od buke, toplinska zaštita i zaštita na radu) od Ministarstva graditeljstva, temeljem Ug.broj:1425-8 od 3. listopada 2012.,Dodatka I ugovoru Br:1425-8/I od 14.svibnja 2013. i Ug.broj:1436-9 od 3. travnja 2014., izradila je Nives Mlinar dipl.ing.arh. iz Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, koja je ujedno i glavna projektantica, dok je koordinator ishođenja svih potrebnih suglasnosti kao i dozvola ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika bila Sanja Krželj dipl.ing.arh.

Usluge su obavljene u predviđenom roku i u okviru predviđenih financijskih sredstava.

Projekt interijera

Ugovorom Br: 861-8 od 16.3.1998.g. sa Zavodom za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, ugovorena je, kao faza IV, izrada izvedbenog projekta interijera Biskupske palače, a promemorijom od 13. studenoga 2012. definiran je rok izvršenja izrade projekta interijera. Kako je prilikom ishođenja izmjena i dopuna lokacijske dozvole i potvrde na glavni projekt došlo do izmjena (koje su u potpunosti definirane izdavanjem potvrde na glavni projekt 31. prosinca 2014.) dopisom br:587-30/31-SK/14-77 od 18. prosinca 2014. dozvoljeno je produženje roka izrade izvedbenog projekta interijera do kraja ožujka 2015.

Shodno navedenome nisu realizirana ni predviđena financijska sredstva u 2014.g.za ovu stavku.

2.4. Crkva Sv. Križa

Crkva sv. Križa sa kapelanovom kućom i vrtom na Gornjem konalu nalazi se u široj zoni spomeničke cjeline. Temeljem ishođenog Rješenja o uvjetima građenja i po Glavnom/Izvedbenom projektu i troškovniku, koje je izradila Omegaengineering d.o.o., započeti su radovi na obnovi ovog objekta 2009. godine. Radovi su se, po sklapanju okvirnog sporazuma 2011.godine., izvodili prema izvodima iz ugovornih troškovnika za određenu zaokruženu grupu radova sukladno osiguranim sredstvima.

V. faza sanacije kompleksa izvedena je temeljem Ugovora o građenju sklopljenog 03. 12. 2013., te Dodatka I. Ugovoru od 21. 03. 2014., sve u skladu s osiguranim sredstvima od strane Biskupije. Ova faza obuhvaćala je izvedbu popločenja prizemlja crkve i stambenog dijela. Radovi su potpuno dovršeni 16. 05. 2014. Po završetku izvođenja svih radova V. faze dostavljen je izvještaj nadzornog inženjera i okončana situacija, te je izvršena primopredaja radova.

Za kompletno dovršenje svih radova na građevini trebalo bi osigurati dodatna sredstva.

Koordinaciju rada svih sudionika u obnovi: izvođača, projektantskog i stručnog nadzora, te konzervatorske službe, kao i praćenje realizacije vodila je Amalija Pavlić, dipl.ing. arh.

2.5. Podzemlje katedrale i Bunićeve poljane

U tijeku je postupak ishođenja potvrde na Glavni projekt za rekonstrukciju podzemne muzejske etaže ispod Katedrale i Bunićeve poljane. Isti je dostavljen Upravnom odjelu za promet, stanogradnju i razvojne projekte na očitovanje o usklađenosti sa posebnim uvjetima iz područja prometa. Navedeni upravni odjel donio je rješenje o plaćanju naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu id 330.000,00 kuna. Zavod za obnovu Dubrovnika je, prema pouci o pravnom lijeku iz navedenog rješenja, podnio žalbu protiv rješenja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstvo se izjasnilo nenadležnim u predmetnoj žalbi, te je istu dostavilo Upravnom odjelu za komunalne poslove, promet i veze Dubrovačko-neretvanske županije. Isti je odbacio žalbu protiv rješenja Grada Dubrovnika zbog nenadležnosti i dostavio je zajedno sa prvostupanjskim spisom Upravnom sudu u Splitu radi odlučivanja o sukobu nadležnosti.

U studenom 2014. Gradonačelnik prihvaća ponovljeni zahtjev Zavoda za obnovu, te Gradsko vijeće grada Dubrovnika donosi odluku o izuzeću od primjene plaćanja naknade za nedostajuća parkirališna mjesta.

Kako bi se do kraja definirali ulazni parametri za izradu daljnje projektne dokumentacije, na prostoru Bunićeve poljane bilo je potrebno je detaljno očistiti prostor, sniziti razinu terena u skladu sa potrebama projekta te izraditi dopunu arhitektonskog snimka na nivou fotogrametrije. U 2014. je završena izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja tehnikom 3D laserskog skeniranja nakon izvođenja arheoloških istražnih radova na prostoru ispod Bunićeve poljane, kojeg je izradila Vektra d.o.o.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 12. prosinca 2014. sklopljen je ugovor sa tvrtkom Neir d.o.o. za izradu elaborata temeljem 3D laserskog skeniranja postojećeg stanja dijela buduće podzemne muzejske etaže ispod Katedrale i Bunićeve poljane i to prostora ispod Katedrale. Rok za izvršenje usluga je bio do 22. prosinca 2014. Zbog objektivnih okolnosti - kvara uređaja izvođač je zatražio produžetak roka do 01. veljače 2015. što mu je i odobreno.

Koordinaciju izvršenja pojedinih faza radova i usluga, rada svih sudionika, kao i praćenje realizacije vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

2.6. Crkva Sv. Vlaha

Tijekom prve polovice 2014.g završena je III faza radova na crkvi sv. Vlaha (koja je prema Ugovoru br: br:1433/5 od 16. listopada 2013.g. započela u listopadu 2013.g.) odnosno, konstruktivna sanacija i konzervatorsko-restauratorski radova na zapadnom pročelju crkve sv. Vlaha.

Izvedeni su sljedeći radovi: konstruktivna sanacija ugradnjom karbonskih traka, sanacija nadvoja portala ugradnjom karbonskih užadi, čišćenje cijele fasade i stuba vodom pod tlakom, ekstrakcija i stabilizacija štetnih soli, mehaničko čišćenje, čišćenje pročelja od korodiranih metalnih dijelova, čišćenje kemijskim sredstvima, (djelomično) mikropjeskarenje, tašeliranje, saniranje mikropukotina, domodeliranje nedostajućih dijelova, tonsko ujednačavanje, zapunjavanje sljubnica, postavka zaštite od golubova, završna zaštita fasade, sanacije spojeva kamenih vijenaca - horizontalnog oluka kao i sanacija vertikalnog oluka na južnom dijelu pročelja.

Radovi III faze su okončani u predviđenom roku i u okviru predviđenih financijskih sredstava.

16.10.2014.g. potpisan je Ugovor br:1439-1 o izvođenju IV faze radova- konstruktivni radova u unutrašnjosti crkve sv. Vlaha. Započinjanju građevinskih radova prethodila je zaštita i/ili privremeno deponiranje umjetnina iz crkve u odgovarajuća skladišta sve uz detaljan popis i stalni nadzor imenovanog djelatnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku gsp. Božene Popić- Kurtela.

Do kraja 2014. u potpunosti je postavljena unutarnja skela, izvršeno otucanje dijela žbuke sa kupola, te prije zaštite poda analizirana podna kamena obloga.

Izvođač III i IV faze sanacije crkve sv. Vlaha je tvrtka " Hedom" d.o.o. , Zagreb, (s kojom je 5.10.2011.g. sklopljen Okvirni sporazum br: 919 o izvođenju svih radova na crkvi), a radove financira Društvo prijatelja dubrovačke starine. Stručni nadzor vodi Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika i Ivo Matković dipl.ing.građ., kao vanjski suradnik. Projektantski nadzor je ugovoren sa Egonom Lokošekom dipl. ing. arh.,koordinator II je Luko Bronzan dipl.ing.str., a sve radove kontinuirano prate Zehra Laznibat dipl.ing.arh. i Antun Bače pov. umj. iz Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Konzervatorsko - restauratorske radove III faze ispred Zavoda je pratio i dipl.ing Hrvoje Malinar konzervator savjetnik.

O svim radnjama je kontinuirano izvještavan Odjela za inspekcijske poslove Ministarstva kulture RH.

Djelatnici Seizmološke službe, Geofizičkog odsjeka pri PMF-u Zagreb izvršili su, na osobni zahtjev, mjerenje dinamičkih parametara crkve sv. Vlaha prije konstruktivne sanacije te ista mjerenja namjeravaju provesti nakon završene sanacije.

Sanja Krželj dipl.in.arh. u ime Zavoda za obnovu Dubrovnika vodi i koordinaciju projekta , te vrši financijsko praćenje realizacije investicije i usklađenje rokova.

2.7. Knežev dvor

Trijem

Zbog prijave projekta Kneževa dvora na fondove Europske unije i čekanja na potvrdu o odobrenju financiranja, iznos planiran za izradu projektne dokumentacije trijema Kneževa dvora nije se mogao vremenski realizirati do kraja 2014. godine, stoga su sredstva prenamijenjena za stavku Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane.

Atrij

Nakon provedenog javnog nadmetanja, 01. listopada 2012. sklopljen je s tvrtkom „Omega engineering“ d.o.o. iz Dubrovnika, ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora u Dubrovniku. Ugovorom je obuhvaćena i izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata s troškovnikom pratećih konzervatorsko restauratorskih radova na atriju Kneževa dvora. Kako je tijekom izrade projektne dokumentacije utvrđena nužnost dosnimavanja dijela atrija Kneževa dvora ove usluge ugovorene su Dodatkom I ugovoru, 30. siječnja 2013. Glavni projekt, uz pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 15 travnja.

Početkom veljače ugovoreno je s tvrtkom „KON-VIS“d.o.o. iz Zagreba obavljanje usluge kontrole Glavnog projekta konstrukcije, za sanaciju i rekonstrukciju Kneževa dvora u Dubrovniku. Izvješće o kontroli Glavnog projekta, kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine dostavljeno je krajem ožujka i njime je potvrđeno da je projekt izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s relevantnim tehničkim propisima i normama.

Za potrebe izrade izvedbenog projekta, 29. travnja, ugovoreno je s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja zglobne veze stupova i kapitela atrija Kneževa dvora. Izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima je dostavljeno Zavodu 25. srpnja i njime je potvrđena ispravnost koncepcije projekta sanacije.

Izvedbeni projekt, uz pozitivno rješenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 6. rujna 2013. Godine.

Zavod za obnovu pripremio je, do kraja listopada 2013., svu potrebnu dokumentaciju za provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije atrija Kneževa dvora – restauraciju i održavanje postojećih kamenih stupova i svodova atrija Kneževog dvora. Postupak je odgođen jer Grad Dubrovnik za 2014. godinu nije imao osigurana sredstva za tu namjenu.

Koncem godine, na sastanku s predstavnicima Grada, DURA-e i Dubrovačkih muzeja, Zavod je obaviješten da će DURA, početkom 2014. godine, kandidirati projekt sanacije atrija Kneževa dvora za financiranje putem EU fondova.

24. ožujka 2014., Dodatkom II ugovoru o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije Kneževa dvora, ugovorene su usluge dorade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevonske dozvole.

26. kolovoza 2014. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje pismeno nas je obavijestio da se predmetni radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole.

Koordinaciju svih spomenutih aktivnosti i sudionika vodio je Andrija Tolja dipl.ing.arh.

2.8. Palača Restićeva 7.

Nakon provedenog javnog nadmetanja, 07. lipnja 2011. sklopljen je s tvrtkom "Građevinar-Quelin" d.d. okvirni sporazum za izvođenje radova obnove palače "Restić" u povijesnoj jezgri Dubrovnika, i to za razdoblje od četiri godine.

Temeljem okvirnog sporazuma u periodu od lipnja 2011. do kolovoza 2013. godine izvedeni su, sukladno osiguranim sredstvima, radovi I, II i III faze obnove palače "Restić". IV faza radova, kojom je predviđen nastavak završnih građevinsko-obrtničkih radova, ugovorena je u veljači 2014. godine. Svi radovi prema ovom Ugovoru okončani su do 30. lipnja 2014. Ovime su u potpunosti utrošena sredstva po Okvirnom sporazumu.

Za potpuni dovršetak svih radova na obnovi palače Restić potrebno je osigurati dodatnih cca. 2.000.000,00 kn. Očekivani rok izvođenja preostalih radova je cca 6 mjeseci.

Projektantski nadzor ugovoren je s tvrtkom "Alfaplan" d.o.o.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova elektroinstalacija ugovoren je s uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Stijepa Vojvode, dipl.ing.el.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova klimatizacije i ventilacije ugovoren je s tvrtkom "M-projekt 2000" d.o.o.

Stručni nadzor nad radovima u ime investitora te praćenje realizacije i koordinaciju svih sudionika vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

2.10. Sanacija istočnog pročelja muzeja Rupe

Nakon provedenog postupka nabave , 6.listopada 2014., sklopljen je s tvrtkom „Dom izgradnja“ d.o.o. iz Dubrovnika ugovor o građenju, za izvođenje radova sanacije istočnog pročelja muzeja Rupe. Radovi su započeli 16. listopada. Nakon montaže građevinske skele i detaljnog uvida u stanje pročelja utvrđeno je da je za kvalitetnu sanaciju pročelja neophodno izvođenje novih i dodatnih radova. Glavnina dodatnih i novih radova odnosila se na znatno povećani broj kamenih klesanaca zidnog plašta koji su morali biti izmijenjeni te konstrukcijsku sanaciju kamenih okvira prozora karbonskim programom. Ugovor o građenju za izvođenje dodatnih i novih radova sanacije istočnog pročelja muzeja Rupe sklopljen je s tvrtkom „Dom izgradnja“ d.o.o., 3. prosinca. Svi radovi po oba ugovora okončani su do 23. prosinca 2014.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova ojačanja kamenih nadvoja (igala) karbonskim lamelama i trakama ugovoren je s tvrtkom „Canosa inženjering“ d.o.o.

Stručni nadzor nad radovima u ime investitora te praćenje realizacije i koordinaciju svih sudionika vodio je Andrija Tolja, dipl.ing.arh.

2.11. Orlandov stup

Prema zahtjevu Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a radi alarmantnog konstruktivnog stanja Orlandovog stupa, Grad Dubrovnik je zatražio od Zavoda za obnovu da se uključi u projekt obnove stupa.

Slijedom navedenoga s firmom Vektra d.o.o. Varaždin sklopljen je dana 24.6.2014. Ugovor br.:1437-5 o izradi elaborata snimke postojećeg stanja Orlandovog stupa (lasersko skeniranje,georefencijalni 3D model,poligonalni 3D model, situacija,tlocrti, presjeci, detalji),a od Društva prijatelja i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku prikupljena je sva postojeća dokumentacija o stupu. Djelatnici Seizmološke službe,Geofizičkog odsjeka pri PMF-u Zagreb izvršili su gratis mjerenje dinamičkih parametara Orlandovog stupa te napravili izviješće.

Navedena dokumentacija je dostavljena timu od šest stručnjaka (tri statičara,tehnolog za smole,kamen i povjesničar umjetnosti) s kojima su potpisani ugovori o izradi Stručne studije – ekspertize o oštećenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa i od kojih je zatraženo pojedinačno i zajedničko usuglašeno mišljenje.

O svim fazama izrade studija Konzervatorski odjel u Dubrovniku je kontinuirano izvještavan, a Usuglašeno zajedničko mišljenje svih članova tima im je dostavljeno

31. 12. 2014., te se očitovanje očekuje početkom sljedeće godine.

Na osnovu studije i mišljenja Konzervatorskog odjela u narednom periodu bi se pristupilo izradi projekta, pribavljanju suglasnosti i dozvola, a potom i izvođenju radova na stupu.

Koordinator izvršenja usluga te financijskog praćenja realizacije investicije i usklađenja rokova je ravnateljica Iva Carević Peković uni.spec.aedif. i Sanja Krželj dipl.ing.arh. iz Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Sve navedene usluge predviđene 2014.g. su obavljene u zadanom roku i u okviru predviđenih financijskih sredstava (uz napomenu da je snimanje dinamičkih parametara stupa dodatak bez dodatnih financijskih troškova).

2.12. Crkva Gospe od Karmena

Nakon provedenog postupka javne nabave, 12. prosinca 2014. sklopljen je ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke temeljem 3D laserskog skeniranja crkve Gospe od Karmena (C-01) sa tvrtkom Neir d.o.o. Rok završetka i predaje elaborata na pregled bio je 31. prosinca 2014. Zbog objektivnih okolnosti, kvara uređaja, izvođač je zatražio produžetak roka do 01. veljače 2015., što mu je i odobreno.

Koordinaciju izvršenja usluga, rada svih sudionika, kao i praćenje realizacije vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

III. IZVJEŠĆE O PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Tabelarni pregled provedenih postupaka javne nabave (za sredstva iz Programa za 2014.g.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procjenjena vrijednost nabave u kn Vrsta postupka Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje

2.1.a ASEIZMIČKA SANACIJA Planirana vrijednost 784.522,00 kn

Izvođenje preostalih radova aseizmičke sanacije bloka B-18 JN 1/11-OS-1/14 598.617,00 748.271,25 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 15.06.2014.

Usluge stručnog i projektantskog nadzora - Blok B-18 BN 6/14 29.000,00 36.250,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.06.2014.

I. faza aseizmičke sanacije na dijelu bloka Z-06 JN 1/11-OS-2/14 73.400,00 91.750,00 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 23.12.2014.

Stručni i projektantski nadzor - blok Z-06 BN 32/14 6.160,00 7.700,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 23.12.2014.

2.1.b INTERVENTNI RADOVI Planirana vrijednost 75.568,75

Najam i održavanje skele na braće Andrijića BN 7/14 3.000,00 3.750,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno do veljače 2015.g.

Izvođenje radova sanacije ravnog krova, č.zgr.907 k.o.Dubrovnik na adresi Bandureva 7 BN 10/14 18.645,00 23.306,25 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 20.04.2014.

Izvođenje radova interventne sanacije istočnog pročelja i kamenih kanala na adresi Miha Pracata 2 BN 11/14 30.220,00 37.775,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 20.04.2014.

Interventni radovi na adresi Od Kaštela 2 BN 12/14 8.590,00 10.737,50 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 05.04.2014.

2.2. Obnova Biskupske palače

Izvođenje završnih radova na obnovi Biskupske palače JN 1/13-MV/OS-1/14 1.384.060,90 1.730,076,13 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 31.12.2014.

Usluga izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije BN 14/14 65.000,00 81.250,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 24.03.2014.

Projektantski nadzor BN 8/14 105.250,00 131.562,50 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 31.12.2014.

Stručni nadzor nad strojarskim instalacijama BN 16/14 8.946,00 11.182,50 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 31.12.2014.

Stručni nadzor nad elektroinstalacijama BN 15/14 1.700,00 2.125,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 31.12.2014.

Izrada i montaža modela niskog i velikog taburata B 9/14 14.600,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.07.2014.

Prilagodba i izmjene izmjenjenog glavnog projekta BN 13/14 20.000,00 25.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno

2.4. Sanacija crkve Sv. Križa Planirana vrijednost 2.314,00 kn

Dodatak ugovoru o građenju JN 9/11-OS-2/13-D1 2.314,00 2.892,50 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 21.05.2014.

2.5. Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane

Izrada 3D snimke (elaborata) postojećeg stanja BN 37/14 73.600,00 92.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 22.12.2014.

2.6. Sanacija crkve Sv. Vlaha

Izvođenje IV. faze radova na sanaciji crkve Sv.Vlaha JN 4/11-OS-1/14 3.839.261,80 4.799.077,25 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 30.05.2015.

Projektantski nadzor nad izvođenjem radova IV. faze BN 33/14 42.000,00 52.500,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 30.05.2015.

Stručni konstrukterski nadzor nad izvođenjem IV.faze radova BN 34/14 60.000,00 75.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 30.05.2015.

Usluge koordinatora II zaštite na radu BN 35/14 7.000,00 8.750,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 30.05.2015.

2.7. Knežev dvor - trijem

Dorada dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole JN 4/12-M2-D2/14 25.000,00 31.250,00 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 05.05.2014.

Knežev dvor (trijem) - izrada dokumentacije 95.000,00 118.750,00

2.8. Palača Restićeva 7

Radovi IV. faze obnove JN 5/11-OS-1/14 115.078,00 143.847,00 otvoreni ugovor temeljem OS ugovoreno 01.05.2014.

2.9. Uspostava i održavanje akcelerografske mreže

Uspostava i održavanje dva akcelerografa 170.000,00 212.500,00 bagatelna nabava ugovor

Usluge instrumentalnih seizmoloških istraživanja na bloku B-18 BN 19/14 56.000,00 70.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 17.12.2014.

2.10. Sanacija pročelja muzeja Rupe

Sanacija istočnog pročelja muzeja Rupe BN 20/14 191.630,50 239.538,13 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 20.12.2014.

Dodatni i novi radovi na sanaciji istočnog pročelja BN 36/14 101.840,00 127.300,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 31.12.2014.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova BN 39/14 1.600,00 2.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 31.12.2014.

2.11. Orlandov stup, dokumentacija

Izrada 3D snimke (elaborata) Orlandovog stupa BN 17/14 18.500,00 23.125,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 24.07.2014.

Izrada pripremne dokumentacije za obnovu Orlandovog stupa 180.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno

Izrada stručne studije-ekspertize o oštečenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa BN 26/14 32.000,00 40.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 20.12.2014.

Izrada stručne studije-ekspertize o oštečenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa BN 27/14 28.800,00 36.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.11.2014.

Izrada stručne studije-ekspertize o oštečenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa BN 28/14 28.800,00 36.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.11.2014.

Izrada stručne studije-ekspertize o oštečenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa BN 29/14 28.800,00 36.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.11.2014.

Izrada stručne studije-ekspertize o oštečenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa BN 30/14 36.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.11.2014.

Izrada stručne studije-ekspertize o oštečenjima i načinu sanacije Orlandovog stupa BN 31/14 36.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 15.11.2014.

2.12. Crkva Gospe od Karmena

Izrada 3D snimke postjećeg stanja BN 38/14 76.800,00 96.000,00 bagatelna nabava ugovor ugovoreno 31.12.2014.

Legenda:

Crnom bojom su označene stavke koje su ugovorene prema usvojenom Programu obnove.

Crvenom, plavom i zelenom bojom su označene stavke i djelovi stavki koji su izmjenjeni ili dopunjeni u odnosu na usvojeni Program obnove…, bilo da ni su planirane a ugovorene su, bilo da su planirane a ugovorene su u različitom iznosu.

IV. RAD ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

1. Zakonsko založno pravo

Od osnutka, Zavod za obnovu Dubrovnika ulaže značajna sredstva u obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika. Radi se uglavnom o radovima aseizmičke sanacije objekata (blokova zgrada) i sanacije krovova. Na iste je Zavod imao pravo upisati zakonsko založno pravo, te u slučaju otuđenja ( prodaje nekretnine u periodu od 20 godina od završene obnove) na taj način osigurati povrat uloženih sredstava iz Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika. Istovremeno, vlasnicima koji nisu prodali nekretninu, nakon isteka 20 godina (od završetka obnove objekta), briše se upisano zakonsko založno pravo (članak 42. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika – NN 128/99).

Unatoč mnogim pokušajima, Zavod za obnovu Dubrovnika nije uspio realizirati upis zakonskog založnog prava na obnovljene objekte. Tijekom vremena sveukupno je sedam vlasnika dobrovoljno vratilo sredstva uložena u obnovu, od toga dva vlasnika u 2014. godini i to u ukupnom iznosu od 203.094,35 kuna.

U svrhu efikasnije realizacije upisa zakonskog založnog prava i naplate uloženih sredstava, Zavod za obnovu Dubrovnika je krajem 2014. godine angažirao vanjski odvjetnički ured.

Rezultati rada istog će biti predmet Izviješća 2015. godine.

2. Arhiv Zavoda

Tijekom 2014. godine u arhivu Zavoda za obnovu Dubrovnika obavljali su se razni procesi obrade i upravljanja registraturnim i arhivskim gradivom u funkciji informacijske i dokumentacijske podrške misiji Zavoda u obnovi i revitalizaciji graditeljske baštine Dubrovnika, ostvarivanja stručne suradnje sa raznim ustanovama i tijelima javne uprave, pružanja podrške građanima i stranim državljanima, znanstvenicima i projektnim uredima.

Vršilo se popisivanje arhivskog fonda Zavoda u obliku informacijski bogatih struktura metapodataka. Elektroničke evidencije gradiva se čuvaju na više mjesta u ustanovi zajedno s ostalim digitalnim zapisima: arhitektonskim snimkama postojećeg stanja, projektima obnove, fotografijama i sl. Popisan je sadržaj slijedećih arhivskih jedinica – dosjea: B 02 Biskupska palača u Dubrovniku, B 41-1 Crkva sv. Roka u Gradu, S 01 Kompleks Jadran – Dom staraca – Samostan sv. Klare, P 03 Palača u ulici Cvijete Zuzorić, C 04 Crkva sv. Vlaha, B 19 Blok Između polača 2-8, P 05 Bunićeva poljana, L 06 Ljetnikovac Skočibuha, L 09 Ljetnikovac Stay, B 01 Tvrđava Sv. Spasitelj, P 02 Arheološki lokalitet Pustijerna, P 13 Pustijerna interpolacija Istok, P 14 Pustijerna interpolacija Zapad, P 12 Palača Restićeva 7, P 16 Pustijerna blok 4, P 17 Pustijerna blok 1, P 18 Pustijerna blok 2 i P 24 Pustijerna blok 6.

Identificirana je, pronalažena i preslikavana tražena dokumentacija, u prvom redu nacrti arhitektonskih snimki postojećeg stanja građevina. Odgovoreno je na 41 zahtjev, preslici dokumentacije su izdavani u klasičnom ili digitalnim obliku.

Materijali obnove iz fonda ustanove bili su posuđeni u 10 navrata.

Zbirni popis arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda predan je Državnom arhivu u digitalnom XML obliku.

Spremišta gradiva: dvije prostorije s tehničkom dokumentacijom, arhiv financijske dokumentacije i arhiv matrica – planoteka opremljena su suvremenim postrojenjem za vatrodojavu i gašenje požara plinom FM-200, koje se redovito održava i provjerava. Zgrada Zavoda također je zaštićena vatrodojavnim sustavom.

3. Kadrovska pitanja

Zavod je proteklih godina kroz manje izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika (Sistematizacija) donekle poboljšao kadrovsku strukturu, osobito u odjelu tehničkih poslova. Također je izvršeno i podmlađivanje kadrova na odgovornim i stručnim radnim mjestima.

Tijekom 2014. godine u mirovinu su pošle dvije djelatnice, dotadašnja ravnateljica i voditeljica računovodstvenih poslova, obje zbog ispunjavanja uvjeta za mirovinu.

Kako se nisu popunjavala slobodna i upražnjena radna mjesta, na dan 31. prosinca. 2014. godine u Zavodu za obnovu Dubrovnika bilo je zaposleno 12 djelatnika i to: 1 univ.spec.aedif., 6 VSS (3 dipl. ing. arh, 1 dipl ing.građ, 1 dipl. iur., 1dipl.oecc.), 1 VS, 3 SSS i 1 NSS.

V. PREGLED PLANA I REALIZACIJE TEKUĆIH IZDATAKA U 2014. GODINI

Prihodi 2014.

Račun Naziv računa PLAN 2014 Stanje 31.12.2014.

6 PRIHODI POSLOVANJA 8.166.972,94 8.305.618,45

64 PRIHODI OD IMOVINE 10.000,00 4.691,47

65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA-NAKNADA 160.000,00 217.839,26

661 OSTALI PRIHODI 10.000,00 25.100,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2.340.000,00 2.075.678,00

671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN.RED.DJELAT. 5.095.499,26 5.430.836,04

6711 PRIHODI ZA FIN.RASHODA POSLOVANJA 1.981.805,25 1.910.084,73

6712 PRIHODI ZA FIN.RSH.ZA NAB.NEFIN.IM.GRAD 3.093.694,01 3.520.751,31

9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET.GODINE 551.473,68 551.473,68

Pregled plana i realizacije izdataka u 2014. godini

Račun rashoda Naziv računa P L A N 2014 REALIZACIJA %

1 2 2

3 RASHODI POSLOVANJA 1.981.805,25 1.908.571,02 96,30%

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.551.705,25 1.515.458,75 97,66%

311 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.298.383,32 1.273.671,11 98,10%

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.000,00 28.690,15 95,63%

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 223.321,93 213.097,49 95,42%

3132 DOPRINOSI ZA ZO 15,5 201.249,41 191.445,13 95,13%

3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 1,7 22.072,52 21.652,36 98,10%

32 MATERIJALNI RASHODI 424.600,00 391.334,65 92,17%

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 77.800,00 67.125,73 86,28%

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 17.545,50 11.706,23 66,72%

3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ 40.254,50 40.254,50 100,00%

3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 20.000,00 15.165,00 75,83%

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 120.128,60 119.399,81 99,39%

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI 42.440,10 42.440,10 100,00%

3223 ENERGIJA 68.000,00 67.274,98 98,93%

3224 MATERIJAL I DIJEL. ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ. 9.078,50 9.078,50 100,00%

3225 SITNI INVENTAR I AUTOGUME 295,00 294,98 99,99%

3227 SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITINA ODJEĆA 315,00 311,25 98,81%

323 RASHODI ZA USLUGE 201.840,50 179.978,21 89,17%

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 30.000,00 29.528,89 98,43%

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA 50.000,00 49.146,68 98,29%

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 15.000,00 12.150,87 81,01%

3234 KOMUNALNE USLUGE 13.000,00 11.747,20 90,36%

3235 ZAKUPNINE I NAJMNINE 0,00 0,00 0,00%

3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 2.500,00 1.680,00 67,20%

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53.000,00 40.361,84 76,15%

3238 RAČUNALNE USLUGE 27.500,00 26.621,88 96,81%

3239 OSTALE USLUGE 10.840,50 8.740,85 80,63%

329 OSTALI NESPOM. RASHODI POSLOVANJA 24.830,90 24.830,90 100,00%

3292 PREMIJE OSIGURANJA 7.511,42 7.511,42 100,00%

3293 REPREZENTACIJA 4.909,28 4.909,28 100,00%

3294 ČLANARINE 9.200,00 9.200,00 100,00%

3299 OSTALI NESPOM- RASHODI POSLOVANJA 3.210,20 3.210,20 100,00%

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.500,00 1.777,62 32,32%

3431 BANKARSKE USL.I USL.PLATNOG PROMETA 2.500,00 1.777,62 71,10%

3433 ZATEZNE KAMATE 1.000,00 0,00 0,00%

3434 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 2.000,00 0,00 0,00%

4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 6.185.167,69 5.778.324,62 93,42%

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOVINE 6.185.167,69 5.778.324,62 93,42%

4214 SPOMENICI 6.165.167,69 5.761.590,62 93,45%

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 20.000,00 16.734,00 83,67%

SVEUKUPNI RASHODI 8.166.972,94 7.686.895,64 94,12%

U Dubrovniku, 02. veljače 2014.g.

Ravnateljica:

Iva Carević Peković,

dipl.ing.građ., univ.spec.aedif.