Ljetnikovac Lazarević-Gučetić
Ljetnikovac Lazarević-Gučetić
LJetnikovac Lazarević - Gučetić u Mokošici je najveći i najreprezentativniji sačuvani kompleks ladanjske arhitekture Rijeke dubrovačke XVI stoljeća.

Iako na građevini susrećemo i gotičku fasadu u zaleđu, po dispoziciji i glavnoj fasadi spada u najljepša ostvarenja renesansne ladanjske arhitekture. Površina kompleksa ljetnikovca je cca 3850 m2 od čega je površina pod objektom cca 460 m2, a bruto razvijena površina građevina cca 900 m2. Od 1948.g. ljetnikovac je bez krova i u ruševnom stanju, međutim do danas je sačuvao izvornu tlocrtnu dispoziciju stambene kuće, gospodarskog krila pa i vrtnih površina.

Projekt sanacije i obnove ljetnikovca Lazarević-Gučetić izrađen po narudžbi Zavoda za obnovu Dubrovnika 1991.g. od strane Restauratorskog zavoda Hrvatske na osnovu prethodno napravljenog konzervatorskog elaborata 1988.g. Centra za povijesne znanosti i Zavoda za restauriranje umjetnina.

Nakon čišćenja ljetnikovca od šuta i raslinja, tijekom 2015.g. započeta je izrada elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa, izrada konzervatorskog elaborata i vrtne studije.

Početkom 2016. godine planira se završetak elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja cijelog kompleksa, konzervatorskog elaborata i vrtne studije.

2.5.2016.

Izrađen je Elaborat arhitektonske snimke postojećeg stanja ljetnikovca Klementa Gučetića u Rijeci dubrovačkoj kao i Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca. Konzervatorski elaborat je predan na suglasnost Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku. U tijeku je izrada Vrtne studije ljetnikovca Klementa Gučetića koja će nakon završetka također biti dostavljena Konzervatorskom odjelu na suglasnost.

Dana 12. svibnja 2016.g. održan je sastanak sa predstavnicima Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH vezano za postupak ishođenja potvrda na elaborate ( temeljem čl. 61.a. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN RH br.69/99,151/03......,152/14 i 98/15) za rekonstrukciju ljetnikovaca Gučetić-Lazarević, Bozdari-Škaprlenda i Restić-Rastić-Džonovina u Rijeci dubrovačko, kao i vrtne studije za ljetnikovac Gučetić-Lazarević. Pored predstavnika Konzervatorskog odjela sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika i izrađivači elaborata i vrtne studije. Na sastanku su dogovorene potrebne izmjene i dopune izrađenih elaborata ,a izrada traženoga je u tijeku.

Dopunjena vrtna studija za ljetnikovac je prihvaćena od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Planirana vrijednost programa 192.475,00 kn


Ljetnikovac Klementa Gučetića

Dana 27. prosinca 2016.g. dobivena je suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na „Konzervatorski elaborat za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj" TD 122/15 , studeni 2016., izrađen od Ured Vojnović d.o.o. Split ( voditelj stručnog tima Ivo Vojnović dipl.ing.arh.), na elaborat pod nazivom „Analiza arhitektonskih osobina ljetnikovca Gučetić u Rijeci dubrovačkoj i prijedlozi smjernica za njegovu obnovu" izrađen 1988. godine ( Odjel za povijest umjetnost Centra za povijesne znanosti i Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, voditelj istraživanja dr. Nada Grujić) i na elaborat „Vrtna studija za ljetnikovac Klementa Gučetića u Rijeci dubrovačkoj" ( Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture, Dubrovnik, voditelj istraživanja dr.sc Mara Marić).

Gučetić - projektna dokumentacije za obnovu ljetnikovca

U 2020. godini Zavod je proveo postupak javne nabave projektne dokumentacije ( idejni, glavni i izvedbeni projekt) za rekonstrukciju i revitalizaciju ljetnikovca Gučetić u objekt društvene i javne namjene Mokošica. Provedbi nabave prethodila je izrada „Projektnog zadatka za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i revitalizacije  ljetnikovca Gučetić kao objekta javne i društvene namjene“ koji je ovjeren od Upravnog odjela Grada Dubrovnika te Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Ugovor o izradi dokumentacije potpisan je sa Hrvatskim restauratorskim zavodom, Zagreb. Prva faza izrade ugovorene dokumentacije, koja obuhvaća izradu geodetske podloge, geomehaničkog elaborata, elaborata o ispitivanju konstrukcije i elaborata bonitetnog vrednovanja zelenila, je izvršena. Naredna, druga faza je izrada dvije varijante idejnog rješenja, a predviđeni rok je prosinac 2020. godine