Aseizmička sanacija bloka B 39

Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je 20. veljače 2020. ugovor o izvođenju radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B 39 (Placa – Kovačka – Prijeko – Žudioska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika s tvrtkom CON-TEH d.o.o. iz Dubrovnika. Ugovoreni rok završetka
radova je 8 mjeseci.


Nakon završetka I. faze izvođenja radova u trajanju od 3 mjeseca, te ljetne stanke,

19.listopada 2020. započelo se s radovima II. faze koja obuhvaća Žudiosku ulicu, Placu, te južni dio Kovačke ulice. Planirani i ugovoreni rok za izvođenje II. faze je 5 mjeseci. Radovi se izvode prema Troškovniku i Glavnom projektu zajedničke oznake projekta TD 39/19, izrađenog od Canosa inženjering d.o.o., glavnog projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ, na koji je Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdao Potvrdu Klasa: 612-08/19-05/0604, Urbroj: 532-04- 02-17/2-19-2 od 03. listopada 2019. godine.

Radovi obuhvaćaju dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, sanaciju krovnih kanala, te dijelova krova.
Inženjer gradilišta je Đuro Goluža, dipl.ing.građ., stručni nadzor vrši Ivana Mucić, dipl.ing.građ., a ispred nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku nadzor vrše viši stručni savjetnici Zehra Laznibat i Antun Baće. Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije
vodi Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.