>
Obavijest za sve vlasnike nekretnina u bloku zgrada B-39 (Placa-Kovačka-Prijeko-Žudioska)
Broj: 74-40/40-pr-20/5
Dubrovnik, 20. veljače 2020.

O B A V I J E S T

Sukladno članku 18. Zakona o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (Narodne novine 19/14) avod za obnovu Dubrovnika obavještava sve vlasnike nekretnina u bloku zgrada B-39 (Placa-Kovačka-Prijeko-Žudioska), koji buhvaća čest. zgr. 1887, 1870, 1873, 1881, 1880, 1878 k.o. Dubrovnik, da je sukladno Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020. godinu sklopljen ugovor o izvođenju radova aseizmičke sanacije navedenog bloka između Zavoda za obnovu Dubrovnika kao naručitelja i tvrtke "CON-TEH" d.o.o. iz Dubrovnika, Od Svetog Mihajla 4, kao izvođača. Početak radova planira se za 02. ožujka 2020. godine.

Radovi se izvode temeljem Potvrde KLASA: 612-08/19-05/0604, urbroj: 532-04-02-17/2-19-2 koje je 03. listopada 2019. god. izdalo Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Dubrovniku na Glavni projekt oznake T.D. 39/19 iz rujna 2019. god., a koji je izradila tvrtka „Canosa inženjering" d.o.o. iz Dubrovnika, glavni projektant Ivo Matković, dipl.ing.građ.

Zavod za obnovu Dubrovnika