>
MK-KOD

Konzervatorska dokumentacija nepokretnih kulturnih dobara područja Grada, buffer zone i settinga u posjedu KOD (deskripcije svakog pojedinačnog spomenika, konzervatorske dokumentacije za pojedina područja za pojedine prostorne planove, pojedinačna kulturna dobra, arheološke zone i slično - da bi se utvrdilo stanje i količina izrađene dokumentacija te utvrdila potreba izrade nove ili dopuna postojeće i slično (nespecificirano, potrebno istražiti)