>
GRAD DUBROVNIK

Strateški plan Grada Dubrovnika 2018.-2020., 2018

Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015.-2025., 2014.

Strategija razvoja turizma i odredbe u kruzing-turizmu na području Grada Dubrovnika (I. Faza), 2015.(skraceno)

Strategija razvoja turizma i odredbe u kruzing-turizmu na području Grada Dubrovnika (I. Faza)

Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018.-2028.

Strateški plan vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika 2015. – 2020., 2015.

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015. do 2020. Godine, 2015.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom dobrom na području Grada Dubrovnika za 2019.

Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika

Poštujmo grad / Respect the City– Prijedlog Akcijskog plan, 2019.

Koncept Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika (2017)

Prometna studija i Plan održive mobilnosti  za Grad Dubrovnik

Akcijski plan provedbe mjera i aktivnosti iz plana evakuacije o spašavanju stare gradske jezgre Dubrovnika

AKTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

http://www.dubrovnik.hr/vijesti/akti-iz-podrucja-zastite-okolisa

Dokumenti i Odluke Upravnih odjela Grada Dubrovnika:

Zaključkom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika spomenički kompleks Lazareta i dio ljetnikovca Bunić-Kaboga povjerava se na upravljanje, korištenje i održavanje trgovačkom društvu Dubrovačka baština d.o.o. oje je  u 100% vlasništvu Grada Dubrovnika

Programi rada, strateški planovi javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika

 1. Strategija razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Dubrovnika od 2012. Do 2030. Godine (3)
 2. Strategija razvoja muzejskih djelatnosti Dubrovačkih muzeja (4)
 3. Strateški plan umjetničke galerije Dubrovnik 2015.-2017. (11)
 4. Plan upravljanja spomeničkim kompleksom Lazareta 2016.-2020. (12)
 5. Program rada Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za razdoblje od 4 godine (48)
 6. Dubrovački simfonijski  orkestar – program za 2019. (49)
 7. Četverogodišnji program rada Kazališta Marina Držića (2018.-2020.) (50)
 8. Plan rada Prirodoslovnog muzeja Grada Dubrovnika za 2019. Godinu (51)
 9. Dubrovačke ljetne igre - strategija i smjernice djelovanja 2017.- 2019. (52)
 10. Program rada Doma Marina Držića za 2019. Godinu (53)
 11. Program rada Dubrovačkih muzeja za 2019. Godinu (54)
 12. Program rada Umjetničke galerije Dubrovnik za 2019. Godinu (55)
 13. Plan i program rada Muzeja domovinskog rata Dubrovnik za 2019. Godinu (56)

Kapaciteti smještaja u Dubrovniku

Sažetak nacrta plana upravljanja rezervata Lokrum

https://www.dubrovnik.hr/sluzbeni-glasnik

Planovi, programi, podloge, odluke i pravilnici komunalnih poduzeća Grada Dubrovnika

 1. Plan korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri (15)
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. Godini (16)
 3. Stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području Grada Dubrovnika (18)

https://www.dubrovnik.hr/sluzbeni-glasnik

 1. Odluka o komunalnoj naknadi (24)
 2. Odluka o komunalnom doprinosu (25)
 3. Odluka o komunalnom redu (26)
 4. Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavljaju na temelju koncesije (27)
 5. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (28)
 6. Odluka o povećanju komunalne naknade za financiranje vatrogastva (29)
 7. Odluka o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika (30)
 8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika (31)
 9. Odluka o reklamiranju na području Grada Dubrovnika (32)
 10. Odluka o spomeničkoj renti (33)
 11. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora (34)
 12. Odluka o visini spomeničke rente Grada Dubrovnika (35)
 13. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (36)
 14. Odluka o zakupu javnih površina (37)
 15. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (38)
 16. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika (39)
 17. Odluka o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika (40)
 18. Odluka o zakupu javnih površina (41)
 19. Odluka o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (42)
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (43)
 21. Odluka za plaćanje naknade za nedostajuće parkirališno mjesto (44)
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Dubrovnika (45)
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku (46)
 24. Odluka o nerazvrstanim cestama (47)
 25. Pravilnik o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik (57)
 26. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta (58)
 27. Pravilnik o zaštiti javnih površina (59)
 28. Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika (60)

GIS dokumentacija Grada Dubrovnika i 3D vizualizacija područja obuhvata

Konzervatorske dokumentacije za planove i gradske projekte

 1. PPUG Dubrovnik
 2. GUP DubrovnikaA
 3. Trasa povijesnog gradskog vodovoda
 4. Povijesna gradska kanalizacija
 5. Dokumentacija Europan natječaja za područje oko Grada
 6. HIA za Belveder i druga relevantna dokumentacija …

(nespecificirano - potrebno istražiti)