>
Pravni status

Zakonom o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika od 6. svibnja 1986. g. utvrđeno je da Zavod za obnovu Dubrovnika obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, koja osim povijesne jezgre obuhvaća i dijelove kontaktnih zona Pila i Ploča. Ovim zakonom utvrđeno je da je spomenička cjelina Dubrovnika pod posebnom društvenom zaštitom, a poslovi obnove iste su poslovi od posebnog društvenog interesa.

Radi ostvarivanja društvenog interesa i osiguravanja društvenog utjecaja na obnovu spomeničke cjeline Zakonom je osnovan Odbor za obnovu Dubrovnika. Predsjednik Odbora za obnovu Dubrovnika u razdoblju od listopada 1990. do siječnja 1995. bio je predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Franjo Tuđman. Svoju zadnju sjednicu Odbor je održao 26. ožujka 1998. godine . Odbor za obnovu Dubrovnika imao je tri komisije i to : Komisiju za financijska pitanja, odnosno Komisiju za pravna pitanja i Komisiju za promociju kulturne baštine. U srpnju 1993. godine Odbor za obnovu Dubrovnika osnovao je  Savjet Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao novo upravno tijelo koje donosi godišnje programe obnove i druge operativne odluke.

Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika od 7. studenoga 1999. g. Zavod za obnovu Dubrovniku osnovan je  kao javna ustanova kojoj su osnivači Republika Hrvatska sa udjelom od 60%, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija sa po 20%.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 31. siječnja 2014. godine, a koji je stupio na snagu 20. veljače 2014. (izuzev članka 36., za kojeg je od strane Društva prijatelja dubrovačke starine pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom).  Osnivači Zavoda su Grad Dubrovnik s udjelom od 55%, Republika Hrvatska s udjelom od 35% i Dubrovačko–neretvanska županija s udjelom od 10%.

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda koje  čine predsjednik i šest članova. Predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Dubrovnika, dva člana imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, te po jednog člana župan Dubrovačko –neretvanske županije i zaposlenici Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Zavod za obnovu Dubrovnika u smislu Zakona obavlja stručne i druge poslove organiziranja i provođenja programa obnove spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara na području IX seizmičke zone.
To su osobito: stručni poslovi dokumentiranja, organiziranja prethodnih radova, istraživanja i pripremnih radova te obnove spomeničke cjeline, izrada procjene investicijskih programa, poslovi u vezi s ustupanjem radova na obnovi, poslovi stručnoga nadzora nad izvođenjem radova sukladno programu obnove, praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada – koordinaciju sudionika u obnovi spomeničke cjeline, kao i drugi poslovi  određene ovim Zakonom. Osim navedenog Zavod obavlja i poslove čuvanja cjelokupnedokumentacije postojećega stanja građevina spomeničke cjeline, a posebno projektne dokumentacije vezane uz obnovu, informacijskoga centra vezano uz praćenje i raščlambu podataka o obnovi, pripreme programa u svrhu prikupljanja sredstava (pronalaženje donacija i drugih investitora), promidžbe projekata, metoda i planova obnove spomeničke cjeline i drugih nepokretnih kulturnih dobara, te potiče znanstveni rad suradnjom sa znanstvenim ustanovama i institucijama vezano uz metode i stručni pristup obnovi.

Zbog specifičnosti i složenosti radova na obnovi spomeničke cjeline, a radi rješavanja stručnih pitanja, Zavod ima Stručno-savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika.
U Stručno-savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika Upravno vijeće imenuje stručnjake iz područja zaštite graditeljske baštine, a po jednoga predstavnika imenuju središnja tijela državne uprave nadležna za kulturu, zaštitu okoliša i prirode, graditeljstvo i prostorno uređenje, Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera graditeljstva, Društvo konzervatora Hrvatske i Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Rad Zavoda za obnovu Dubrovnika kao javne ustanove određen je zakonskim okvirima i realizacijom godišnjih programa koje usvaja Upravno vijeće Zavoda za obnovu Dubrovnika.  Na dan 31. ožujka 2014. u Zavodu je zaposleno 13 djelatnika.