>
  Pristup informacijama

  Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Zavod za obnovu Dubrovnika uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

  Pravo na pristup informacijama ne podrazumijeva pravo korisnika na traženje i dobivanje podataka koji se u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama ne smatraju informacijom.

  Na postupak izdavanja ovjerenih preslika arhivskog gradiva odnosno na korištenje arhivskog i registraturnog gradiva iz pismohrane Zavoda primjenjuju se propisi o arhivskom gradivu i interni akti Zavoda (pod "Arhiv" ZOD-a). Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Zavod je dužan na upit podnositelja zahtjeva pružiti informaciju o postupku rješavanja zahtjeva (zamolbe).

  Službenik za informiranje:

  • obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,

  • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

  Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnosi Zavodu za obnovu Dubrovnika:

  • putem telefona

  • putem faxa

  • putem elektroničke pošte

  • poštom ili osobno na adresu: Zavod za obnovu Dubrovnika , Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik od 07,00 do 15,00 sati.

  Službenica za informiranje: Stanka Mitić, e- mail adresa: stanka.mitic@zod.hr

  telefon: 020 324-060

  telefax: 020 323-437

  Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac:

  - ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

  - ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

  U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) Zavod za obnovu Dubrovnika ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisnika prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14) propisanima od strane Povjerenika za informiranje.